ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 17 Haziran 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

UFKÎ'NİN
ANAANESİNE MEKTUPLARI 2

Ünye Aazuynan Şiüller
M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

UFKÎ'NİN
ANAANESİNE MEKTUPLARI 2

ANAANE! GALK GIZ!
ÇAMLIK GİDİİ.. SEN HALÂ UYİİN!

- Anaanee .. Anaaneeee..
- Öllüyün Körüüüü.. ne var lan gine.. zabahın köründe dikildin başıma?
- Gız Anaane.. ben taa Angara’dan göriym.. sen Elmaluk’dan göremiyn!
- Neyi göremiym torunum?  Zaten uzaa göremiym eyi gine.. sen de biliyn ya!


Soldan Sağa : Dayım Turhan KÜLÜNK’ün Damadı – Anneannem Rahime
Şadiye KÜLÜNK – Torunu Tuncay KÜLÜNK – Kardeşi Safiye UYGUN
Arkadaki Asılı Portre Rahmetli Kuyumcu Turhan KÜLÜNK

- Dedelerimizin melmeket yararuna bedavadan Ünyelüler’e bağuşladuu u Çamluk var ya?
- Eeeeeeee!?
- Musa GÜVEN Amca’mın dikdüü Fıstık Çamları’ynan..
- Aha şindi başlıycam saa da fıstıyan da.. eşşen götünü yiyesice çabuk söölesene!
- Ne baariyn be! Saa annatmıycam da kime annatcam?
- Yaşayanlar anlasalardı zati bu hallere düşmezdük! İçine şeettiler melmeketin!
- Anlat bari.. bak mezallukta herkes meraknan seni dinnii.. Musa Amcan da geldi..
- Yaw ben saa annatcaktım.. ne hortlattın milleti yaa? U zaman gızmasınlar baa..
   Sabırnan dinlesinler.. biliyn anularımı annatmaktan hoşlaniym…
   İnsanlar eyer yazduklarunu ortaya çıkarmazlarsa bu neye benzii bilii mun?
- ???
- Yerin dibündeki madenlere benzii gız! Çıkaramaduktan soona neye yarar?
   Unnarı ancak çıkarup da etrafundakilernen paylaşursan değeri olii.. sen de biliyn ya!

   İşte u değeri de okuyanlar gendülerine göre yorimlii..
   Gısaca saa yazduklarımı ve duyduklarımı annatıcam anaane!

   İnönü İlkokulu’ndayduk.. Hocamız da Türkân ALTIOKLAR
   Hanımefendi’ydi.. Menşur Film Yönetmeni Mustafa ALTIOKLAR’ın
   annesi.. hatırlamışundur gız?
   İşte u’nun zamanunda bi hafta sonu Çamlık’ta dolaşiidum…
   Biliyn.. yalanuz gezmeyi çok seviidum sahilde..
   Zabahdan çıkiidum, ağşama dek dolaniidum delü depelek urda burda!
   Çamluva gelince u fıstık çamlarına çıkiidum ve en böyük gozalaa gopariidum!
   İki dane gozalak yetiidu.. unu gırmak içün şindiki hastanenin önündeki
   Yoldan geçen gamyonların tekelleri altuna fırlatiidum gozalakları..
   Tekellekler bi zıpliidu ki sorma gitsin.. gamyon da acayip zıplii tabi!
   Şöferde de küfürün bini bi para annii mun?
   Galayliidu ana avrat anasını satiym!
   Neyse.. ben de ununkini galayladuktan soona bizim çatırdamış gozalaa aliidum
   Dooru Feneraltuna.. önce bi gözel daşa oturiidum Güneş altunda

Feneraltı Kayalık ve Doğal Havuzları ile Çamlık Koyu
  
Ressam : Nevin GÜVEN / Çocuklarının Özel Anneler Günü Takvimi'nden

   Gozalaktan fıstıkları gabuuynan çıkariidum.. elim yüzüm gapgara oliidu!
   Bi de reçüneli ya.. yapış yapış oliidu her yanım.. deniz suyuynan yıkiidum sonasında..
   Gabuklu fısdukları da yıkadukdan soona
   Bi daşın üzerine goyup gıraraktan yemeye başliidum!
   Biliyn ya.. babam Daşçı İsiyn ikizdi..
   İkizi Hasan doğumda gücçükken Çamluk Mezalluu’na defnedilmiş..
   Babam bayram arefelerinde beni uraya götürürdü.. dua ederdi iküz gardaşına.
   “Ya baba” derdim.. “U’nun günahı var mı ki dua ediyn? Doğumda ölmedi miydi?”
   Cuvaben kem küm şirilop yapar ve diğer mezallaru da gezdürürdü bana..
   Anaane.. şindi u mezallarda bi tarih yatii ve bi Allah’ın gulu da ilgilenmii!

Çamllık Mezarlığında Metruk Kabirler
    

   Daa u zaman dikkatimi çekmişti.. aaçlar çok sıkdı anaane.. nefes alamilardı!
   Aradan 46 sene geçti ne bakım yapiilar ne de budiilar.. annıycan buldular da buniilar!
   Aaa bak işte yetmiimuş gibi bi de lestoran diktiler uraya.. yanuna da motel..
   Gitti mi bizüm Çamluun üçte biri.. esgüden ne güzel gezip dolaniiduk ullarda!

Doğanın Bağrına Geçirilen Hançer - Belediye Çamlık Motel Tesisleri

Ünye Belediyesi Kültür Yayınları No. 2 - Fotoğraf : Eren Tokgöz/Aynur Zeren Tan

   Şindi paran varsa girebiliyn uraya.. yoksa yüzüyen bilem bakmiilar!
   Egerim zengün olmaduunu anlarsa garsonlar.. çay bilem vermiilar adama!!!
   Gayaluklar boyunca dolaşurdum bi baştan bi başa..
   Topyanu’ndan girerdim.. taa Aynigola’dan çıkardım dolaşarakdan!
   Şindi sunileşdürdüler uraları Anaane gız!

Ünye Çamlık Sahili Kayalıklarında Gülây Öğretim (MİSTEPE)

   Gardeşin Safiye gelgelek toplarken biz de melevcen toplarduk böörtlenlerden..
   Etrafımuzda Tayyare Böcükleri’ynen kelebekler uçardı renk renk
   Bütün millet cümbür cemaat Çamlaa gelürdü gız Anaane..
   Burunucu Maallesü’ynen, Çölmekçi Maallesü ve Depe Maallesü hep burda eylenürdü.

Çamlıkta Rüzgâr Perdesi Karaağaçlar  - 09.06.1992

http://members.tripod.com/erkunt/unye.htm6
Çamlık - Fıstık Çamları (Pinus pinea)

Acilen Aralama Kesimi ve Gençleştirme Bakımı Yapılmalı

   Dedem Elevlülü Cemal’in abisi Memet Külünk de Depe’de oturiilardı..
   Çocukları raametlü Ali ve Saliha da şindi senin yanında baa bakiilardur dime?
   Herkeş urdaydı gız.. zaten Ünyelü’nün gezme yerüydü Çamluk!
   Gıpraşmıyan galmiidu evlerde.. tatillerde fırliilardı deniz kenarına..
   Bak şindi u deniz kenarının doğal yapısunun içüne nettiler duvarlarnan?
   Unnarun yapduunu cahil biri yapmaz gız Anaane!

Eko Sistemin Çamlık'ta Duvarlarla Yerle Bir Edilmesi

!!! BİR EKOLOJİK KATLİAM ÖRNEĞİ !!!

   Eyi akullaruna gelmiş de çamların gövdelerine kireç sürmüşler böceklenmesin diye..
   Çamkeseböcekleri sarmıştı bi ara aaçları da kimsenin gılı gıpırdamiidu!
   Bazan aaçlar devriliidu.. aylarca galduran yok!
   Bizim milletimüz niye bu gadar saapsız gız Anaane?
   Sadece Çamluun doval yapısunda bulunan makileri görmüşündür..
   Uralara çimento geldi mi denge bozulur annıycan.. çivi çakdurmamak lâzım!

Ünye Çamlığı - Çamlık Motel ve Restoran (Burunucu Mahallesi)

Solda Ünye Hastanesi ve Meteoroloji - Sağ Üstte Ünye Radar Üssü

   Hiç ellemiycen.. gendü halinde bırakıcan ki sistem dengesini bozmasın!
   Milyonlarca canludan sadece dengeyi bozan insan gısmı bilii mun?
   Esgiden Gavak Dibi’nde meydana bavlanan eşşekler oliidu!
   Unnara eşşoleşşek desen gılları gıpırdamaz.. niye mi?
   Çünkü eşşek gibi hareket edilar da undan!
   Anasından babasından ne öörendiyse unu tatbik edii.. yani eşşekçe davranii!

Çamlık Koyu ve Motel Restoranın Yağlıboya Tablosu


Zileli Ressam ve Elektrik Teknikeri Mehmet SEZEN

   Ya bizüm Ünyelüler?
   Sence insan gibi mi davraniilar.. yoğsama eşşeklik mi yapiilar?
   Çamluğun içüne ederekten essahdan da ööle yapiilar!
   Efendim neymiş.. yalduzlu otel yaparkene çevreye ve aaçlara zarar vermiyceklermiş..
   Neymiş.. Vakıflar Genel Müdüllüü yapdıriimuş!
   Yok anasının örekesi.. milleti gandurcayuk diye görii mun yapduklarını?
   Ben niye geldim bilii mun Anaane?

- Çok duygulandım torunum bee.. bak herkes hüzünlendi! Milleti ağlattun gine!
   U Çamluk sizünnen yaşıttı bilii mun? Aaçlar boyuyuz gadardı!

İlk Fotoğrafım - Çamlık/Ünye

-  Anaane.. Ünyelü artuk uyanii.. esgisi gibi deel gız!
   Millet bi ayaklandı ki sorma.. hesap sorcaklar anasını satiym!
   Bi araya gelüp, Ünye aduna faydalu iş yapmanın gözelliinde yaruş var şindi..
   Unu bunu bilmiim ama melmeketimize saap çıkmanın heyecanu da başka olii ha!
- Musa Amca urdan el mi salli.. yoksa gol mu salli gız? Ama her ne sallisa iyi de yapii!
   Hadi baa eyvallah! Yeni gelüşmeler olursa saa habar verürüm..
   Galın savlucaknan!..

Ünye Çamlığı'nda Maziye Uzanan Fıstık Çamları Kökü

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

Babalar Günü Gelmişkene
(17.06.2007 Ankara - TMO Lojmanları)

Anaane.. dedem urda mı gız?
Hee.. burda torunum.. dayın Turan’nan gonuşii!
Asım Amcan da var yanında.. ben de Nevse Nine’n, Safiye’nen Ünye’ye bakiyuk!

Dedeme sööle anaane.. Babalar Günü gutlu olsun hepsinin!
Babaları Elmaluk’da yatan herkese sööle e mi?
Biz de yaşlaniyuk anaane.. sizde de yaşlanma olii mu gız?
Olmii torunum.. nasıl geldüysek ööle galduk burda..
Ama çok gomik olii haa.. niye mi?
Yıllar soona çocuu gelii yaşlanmış bubasından daa böyük.. annii misun? :))
Allah cezmayın vermesin e mi?
Zabah zabah güldürdün beni gız.. essahdan da amma iş ha!
Anaane bak saa ne annatcam!
Recai Terzi’ynen, Baba Lütfü’nün Albay Cengiz Sürgit var ya?
Eeee?
Baa unnar slayt gönderdüler.. şimdi slayt ne falan deme uğraşamam!
U slaytlar yaşluluğun ortaya goyduklarıynan yorgunluktan bahsedii.
Annatiym da dinle gız!
Yüksel Abim yanıma geldiydi geçen..
Müftüoğullarundan Çelik Gülersoy’nan, Türk Belgesel Sinemacılığının
En Büyük Ustası Suha ARIN hakkında belgeler getirmüştü baa..
- Eeeee?

 

Bi yıvın da fotıraf vardı.. CD’ye yüklenmiş!
- CD nolii?
- Anayın ki olii.. saa da bişi annatmak adamı delürtii ha! Soona annaturum unu..
Başladım Suha ARIN’nan ilgülü makaleyi yazmaya.. bayaa da genişlettim ilâveten!
Derkene Ünye gazteleri geldi, unnardaki habalları gönderdim bizim uşaklara.
Dayirede rapollarnan uuraşdım.. bitürdüm işleri..
Tayyare alanuynan ilgili yazuşmalar girdi araya.
Unnan uuraşurkene ganalizasyon bacaları çıkdı ortaya..

Aha una da gafayı yorarkene Zile makalelerini de sıkışdurdum araya
Bi yandan Forum’a yazı yetüşdüriym bi yandan İskenderzâdeler’e
Öketi yandan bizim Ünzile Grubu’nu öbür yana akdariym..
Babalar Günü ya bugün.. u da aradan çıkıcak.. unu da hallediym!

Dünürümün bubası Ali Baba da dün gece vefat etti.. una da çok üzüliym!
Aha ben bu satulları yazarkene rahmetli de defnedilii Zile’de..
Ben Suha ARIN makalesine bi tüllü fotıraf bulamiym internetten!
Gosgocca adamnan ilgülü fotıraf yok!
Anaane bu insanlar essahdan vefasız bilii mun?
- Niye lan?
Niyesi var mı gız! Adam bi ömrünü bu meslee harcamış.. gıymatı da u gadar!
Ömür boyu milletin fotırafını çekmiş.. belgesel yapmış,
Bi Allah’ın gulu da unun fotırafını da şuraya goyalım dememiş!
- Eeeee?
Eeesi.. eyi bi galayladuktan soona fotıraf özüllü yayunladım makaleyi dün.
Böön ne olsa eyi?
- N’oldu?
Biliyn biz Ünyelüler n’oldu deyince “Ebeyinki oldu!” demeye bayuluruk:))
Neyse ben ööle demiycem.. gızallar şindi bizim uşaklar baa..
Zabah Ünye’nin ilk fotırafçısının hayatının makalesini yazmak içün
Garuşduriidum bilgisayardaki notları.. bulamiym bi tüllü!
Dayiredeki bilgisayarda unutmuşum.. diym ya yaşlaniyuk!
Gene içimden ufakdan bi lâ havle çekdim çakdurmadan..
Soona ararkene ne görsem iyi?
- Sööle hadi.. dokuz dovurtiyn adamı.. bak tüm millet de seni dinni.. annat çabuk!

Yüksel Abi’nin elinde bi CD vardı ya?
- CD nolii?
Ebeyinki olii.. yaw sen delürtcen mi adamı.. fotıraf albümü işte.. ööle anna!
U CD’de Suha ARIN’ın neredeyse 100 dene fotırafıynan bi gaç slaytı vardı içinde!

Haydaaaa.. ben de abuzamzak gibi saatlerce fotıraf aradım ya gız!
Gardaşı Reha ARIN derlemiş fotırafları.. elimin altında.. ya ben naapiym?
- Hımmmmm! Annaşuldu.. sen işiyin boyutu böyüyünce eyice çuvallamaya başladın he mi?
Aynen ööle.. binlerce fotıraf, yazu arasında eyice yedim gafayı..
Yıllardur ara da vermedim.. avullaştı artuk anaane!
Daşıyamiym artuk.. ara da veremiym!?
U gada iş var ki sırada yapılcak.. baktım golay golay bitcek gibi deell..
Naapdım bilii mun?
- Naapdın?
Ne var ne yok doldurdum hepsini poşet naylon torbalara..
Zile’yü ayrı, Ünye’yü ayru.. Site’ye yüklediklerüm ayru.. yazcaklarum ayrı!
Ohhhh beee!
Ölsem de gam yemiym artuk.. arkamdan bunnarı yazcak olan düşünsün gı!
Sitenin Gullanıcu Adıynan Şifresi’ni Barış zaten bilii, Emre’ynen halledeller..

Grubunkileri de yazdum bi zarfa, goydum dayiredeki masamın gözüne
Varilci Gardaşım alullar urdan!
İçim eyi bi rahatladı gı! Her bi yere yetişemiym artuk!
Gendümü zati unuttum.. yanıyıza gelmeden bendekileri paylaşiym dedim!
- Aha bak unu eyi düşünmüşün.. bak burda u gada oflayan puflayan var ki!
Unnar sen gibi zamanında yapmamışlar, şindi bize annatiilar!
Yok anaane her işi zamanında yapcan gız! Ertelemiycen yarına de mi?
Ben şindi az nefes aliym.. yürüyüş yapcam.. çakıldım galdım masaya!
Annaduum şu ki u yana daliym bu yana daliym derkene
Detaylara bovuliym ve zamanı boşa harciym!
Şindi gecikmeden bubamı ariym de gutliym Bubalar Günü!nü!
- Lan eşşoleşşek daa aramadın mı?
Diym ya gız! U yana daliyuk bu yana daliyuk ariyamiyuk işte!
Ne baariyn?

Bubalarunu yitiren hemşerülerimin acularına da ortak olurkene
Hadi eyvallah diym saa da anaane.. herkeşin Bubalar Günü gutlu olsun gız!

ÜNYELÜLER GRUBU İSDAMBOL AYAA
(Mayıs 2007 TMO Gen. Müd. Ankara)

Anaane nassın gız? Eyisin de mi?
Gene Fâtiha’yı gaptın, keyfin gıcır nasolsa ohh!
Uraları, Elmaluu falan bilmiym ama...
Buraları Ünye olmaktan çıktı gı!
Mezardan bi galksan da görsen!
Gafayı yemek işden bile deel anaane…

     

Guyulara garpuz salmak bitti artık.
Şindi Topçu’nun dondurma da yok!
Balık Deyürmeni’nde şelale tamtakır bilii mun?
Kuğular da gelmii artık sürüynen bavurarak.
Herkeş “Yakalarsam muck muck” dii...

 

Ne bayram lokumunun ne de gıvırmanın dadı galdı,
Osuruk hurması bilem meyve vermii artık!
Nerde u eski kötekler, galkanlar..
Sümüklü baluu galmış yalanuz gıyularda!
Uşaklar tentürüü de bilmiilar gız anaane!
Fınduk ışgunlarımızı aşurcak uşak galmamış..
Gel de nasıl föltek dutcan gendüyün göster hadi!
Ah şu gâvur icadı tilevizyon yok mu?
Ne muhabbet bıraktı ne aluşganluk esgülerden!
U zamanlar “Arkası Yarın” programları dinliiduk..
Şindi “Yârin Arkası”na döndü her şey anaane..
Göt – baş meydanda valla.. utanma arlanma galmadı!
Millet bayramda el öpmemek içün tatillere gaçii..
Bayramlarda maalle gezmeleri de galmadı gı!
Ne macuncular ne pamuk şekerleri ne de horoz şekerleri..

    

Gaynana şekerini bile bilmii andur çıkasıcalar!
Gaymaklu püsküüt alduumuz günleri hatırliym da
Önce dilimiznen bi gözel yalarduk gaymaa
İkiye ayırıp da püsküüdü..
Soona da dişimüznen gazurduk dibini sıyırurcasuna
Ardundan Canbulad’ın gazozunu bi diklerdük
Ohhhhhhhhhhhhhhh.. yanardı bovazımız eyice!
Peşinden bi geyirürdük ki sorma gitsin..
Gaaaarrrk diye gız! Suratıyın da buruşdurma ööle!
Elma fosulu gibi olii suratın ööle bakınca baa..
Anaane.. bilii mun ben goca adam oldum gız!
Saçlarım bilem avardı ama yüreem halâ çocuk gibi..
Napiym gı.. elimde deel ki büyüyemiym işte!

Bu devürde zaten bazı şeylerin güçcüü makbul
Senin zamanındaki telefon cebe girdi şindi
Fotıraf makinaları, gameralar da ööle..
Mektup yazmii artuk kimse anaane.. çet yapiilar!
Postacı Civelee falan da göremiyuk artuk sokaklarda
Sinemacı Ömer de baarmii artuk maallede
Cırtluk sesine bile hasret galduk gız..

Tanıduk kimse galmamış maallede..
Ne Paylon teyze galmış ne Agavni Nine
Bi babam galdı gosgocca sokakta esgülerden
Ama göynüyün ferah dut anaane..
Anularıyızı yaşıycayuk Ünyelüler olarakdan
Bizi İsdambol’a davet ediilar..
İzinler gapalu ama olsun gız.. gidicem ben de…
Burunucu Maallesi’nden de var tanudukların
Dostlukları gucaklucayuk urda..
Esgi günleri yâd etceyük…
Gidicem ben de anasını satiym!


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR