ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 14 Mart 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

AVANOS'TA
BİR ÜNYELİ

Makale : Yüksel ŞEN
Araştırmacı, Emekli Bankacı, Gazeteci, Şâir


M. Ufuk MİSTEPE Kartpostal Arşivi

AVANOS'TA
BİR ÜNYELİ
(Şirin Ünye Akkuş Sesi Gazetesi - 28.10.1964 tarih ve 218 sayılı nüshasında yayımlandı.)

Ünye Yerel Tarih Grubu Kaya Mezarı Tetkikinde

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fotoğraf Arşivi

            Efendim;

            Bu güzel şehrin hususiyetleri ne kadar anlatılsa, ne kadar yazılsa bitmiyor. Yaratan bu Cennet şehre kendine has birçok nitelikler vermiş. Bizler de her niteliği başlı başına bir kıymet olan bu diyâr için ne söylesek yetsinemiyoruz.

            Memuriyet icabı yurdun bu güzel köşesinde konaklayan ve maişet temin eden memur arkadaşlara ve sair yabancılara, elimizden geldiği kadar oturdukları bu şehrin özelliklerini anlatmaya çalışacağız.

Meçhul Asker İlkokulu Dış Giriş Kapısı ve İstinat Duvarı

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fot. Arşivi - Ortayılmazlar Mah.

            Onları her hususta tenvir edeceğiz. Bütün gayemiz ve düşüncemiz şehrin gelip geçmişine çok yakından agâh olduğumuz için belde hakkında meraklarını mucip hallerde onlara müzahir olacağız. Bu benim ve benim gibi düşünen ve bu şehir için yazı yazan her Ünyeli'nin şiarıdır.

            Ünye'mizin çok eski bir tarihe sahip olduğunu İlköğretim Müdürü'müz Sayın Öğretmen Orhan BORA birkaç ay evvel bu sütunlarda yazmış ve sizlere geniş malûmat vermişti.

       
Ünye Tarihi Makalesi'nin Araştırmacısı Eğitimci Orhan BORA

            Ben de fırsat buldukça diğer hususiyetlerinin birkaçını naklettim ve bu şehir hakkında aydınlatmaya çalıştım sizleri. Bugün ben de bu memleketin yetiştirdiği ve Anadolu'ya gönderdiği memurlarının şecerelerinden bahsedeceğim sizlere.

            Ünye'mizin çok eski bir tarihe sahip olduğunu öğrenmiştik. Böyle eski ve kadim bir tarihe sahip olan şehir şu anda yetiştirdiği ve yurdun dört bucağına dağıttığı ve vatandaş hizmetinde çalıştırdığı gençleriyle iftihar ve gurur duymaktadır.

            Sayıları birkaç bini aşkın bu memleket çocukları bütün Anadolu'yu kaplamış ve halka hizmet etmenin bahtiyarlığı içindedir. Bu gençler Ünyeli olmanın kıvancını duyarlar. Bu gençler hizmetinde çalıştıkları vatandaşların daima teveccühünü ve sempatisini kazanmışlardır. Çünkü Ünyeliler idarecisinden memuruna kadar hepsi uhdelerine tevdi edilen işi en kısa zamanda ifa etmeyi ve iş takipçilerini memnuna çalışmayı şiar edinen kimselerdir.

Hazinedarzâde Süleyman Paşa Konağı Surları

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fotoğraf Arşivi

            Bu sebepledir ki yurdun neresine giderseniz gidiniz mutlaka bir Ünyeli memura rastlamak mümkündür. Hangi meslekte olursa olsun Ünyeli memurlar vecibelerini en iyi şekilde başarır ve yerine getirirler. Bu hal onların bozulmaz düsturudur.

            Bugün ticarî hayatta Kayserili nasıl isim yapmışsa, memuriyet hayatında da Ünyeliler öyle isim yapmışlardır. Anadolu'da herkes Ünyeliler'e sevgi ve saygı gösterir. İşte bu sevgi ve şefkatin sonsuz hazzını tadan memurlarımızdan birini geçenlerde Taşova'dan AVANOS'a uğurladık.

Avanos

            Bu memurumuz Ünye'nin çok tanınmış bir ailesine mensuptu; kibarlık, tevazu, görgü, centilmenlik ve insanlık psikolojisinin her türlü vasıfları onun uhdesinde toplanmıştı. İdarî âmir olmak sıfatıyla maiyetindeki memurlara bir hitabı vardı; bal akıyordu sanki ağzından.. sevmemek elde değildi.

Uzunkum Sahil ve Plâjları - 04.07.2004

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fotoğraf Arşivi

            Güzel Ünye'mizin bu kıymetli evlâdı iki yıl müddetle hizmet ettiği Taşova halkının şefkat ve sempatisini kazanmıştı. Maiyetinde çalıştığım on ay bana birkaç gün gibi geldi. Güler yüzü tatlı dili bizi kamçılıyor, daha çok çalışma imkânları yaratıyordu.

            Taşova'dan ayrılırken ve Borabay Gölü'nde şerefine verilen geceyi görmeliydiniz. Yüzlerce halkın katıldığı Belediye Bahçesi'ndeki ziyafette asûde bir dem geçirdik onunla. Ben ayrılık şiirlerinin en güzellerini ona tahsis ettim, o gece halkın eğlence hususunda da teveccühünü kazandık, bol bol alkışlandık.

            İstekler birbirini kovaladı. Ünyeliler'in memuriyet bâbında olduğu gibi eğlence bâbında da nasıl karakter taşıdıklarını gösterdik halka.

            Çok kıymetli okuyucularımız; şehrimizin yetiştirdiği bu değerli Bankacı Sayın Mutahhar TAYANÇ aynı vakarla bugün Orta Anadolu'nun turistik şehri Kızılırmağın hayat verdiği AVANOS'ta temsil ediyor şehrimizi.

Ünye Çamlığında Metruk Mezarlar

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fotoğraf Arşivi

            Evet saygıdeğer okuyucularımız; Ünyeliler hakikaten asil ve olgun insanlardır. Tarihî Türk terbiyesinin bütün niteliklerini görmek mümkündür burada. Büyüğe saygı, küçüğe şefkat gösterirler.

            Bu şehrin suyunun güzelliğinden, havasının letafetinden ve diğer hususiyetlerinden ziyadesiyle memnun olan memurlar beldeden ayrıldıktan sonra şehri hiç unutamazlar ve ikinci bir sıla olarak telâkki ederler.

            Fırsat buldukça ziyaretine koşarlar. Şehirde gördükleri yakınlığı, nezaketi, sempatiyi ve diğer nitelikleri anlata anlata bitiremezler gittikleri yerde. Bendeniz kaç tanesine şahit oldum. 1954 yılında kazamız Kadastro Teşkilâtı'nda Kontrolörlük yapmış bir memur var burada.. halen Taşova Tapu Sicil Muhafızlığı'nı deruhte ediyor. Bu arkadaşın Ünye hakkındaki intibalarını anlatamayacağım sizlere burada.

            Bir de öğretmen arkadaş var, o da eski Atlantik Oteli'nde misafir kalmış bir gece, bol bol gezmiş şehri doyamamış tadına methiyesini yaparken görmelisiniz bu dostu. Bu saydıklarım bu şehrin hayranlarının sadece ikisi, her birini ayrı ayrı anlatmama sütunlarımız kâfi gelmez sanırım.

Uzunkum Sahil ve Plâjı - 04.07.2004

Ahmet Kabayel - Ahmet Varilci Fotoğraf Arşivi

            İşte sevgili okuyucularımız Vatan Gazetesi Başmuharriri Sayın Ahmet Emin YALMAN'ın dediği gibi bu hususiyetler şehrinin bambaşka bir hususiyeti de çalışkan, dinamik ve hürmete lâyık memurlar yetiştiren bir belde oluşudur.

            Şen ve esen kalınız...

                                                                  Yüksel ŞEN


Fotoğraf : Aynur Zeren TAN
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR