ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 14 Eylül 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

.

KARADENİZ'DE
BİR BOĞAZİÇİ
ÜNYE

Araştırma : Osman DOĞAN
(Tarihçi - Araştırmacı / İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunu - 2002)
Kitap Adı : Karadeniz'de Bir Boğaziçi ÜNYE
(Ordu Kitapları Serisi - Ünye Kent Araştırmaları Serisi 2, 384 sh.)

 

        

KARADENİZ'DE
BİR BOĞAZİÇİ ÜNYE


Fotoğrafı Günümüze Taşıyanlar : Eren TOKGÖZ - Nazlı ŞENALP


Araştırmacı - Tarihçi Osman DOĞAN

            
Kitabın yazarı Osman Doğan, kitabı ve kitabın tanıtımını yaparken.

KİTAP TANITIM ÖZETİ

            1847 yılında Ünye'ye gelen Xavier Hommaire de Hell, şehri deniz kıyısında, muhteşem konaklarla çevrilmiş olarak gördüğü zaman, aklına İstanbul Boğazı'nın o muhteşem manzarası gelmiştir. 1947 yılında Samsun'da yayımlanan 19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi'nde M. Şükrü Fırat'ın, "Karadeniz'in Boğaziçi Güzel Ünye" başlıklı bir makâle kaleme alması elbetteki bir tesadüf değildi. Makalesinde şunları söylüyor : "İki dağın hilâl şeklinde uç uca birleşmesiyle vücuda gelen koyda, ta denizin içine girerek kayalıkların üzerine oturtulmuş merdivenli beyaz evleriyle Ünye ne kadar da Boğaziçi'ne benziyor. Cana yakın geceleri pırıl pırıl yanan elektriklerin sulardaki akisleri ve mehtabın altın şerareler saçarak derinliklerde kıvrıla kıvrıla raks edişi hep başka bir âlem."


Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ

            Dünyaca ünlü tarihçi Bernard Lewis, "Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet, hafızasını kaybetmiş insana benzer." demektedir. Dolayısıyla hafızası boş olan bir insanın durumunu şehirle karşılaştırmakta hiç güçlük çekmeyiz. zira bir şeyin değerini bilmeden onu sahiplenip korumamız veya geliştirip ilerletmemiz elbetteki mümkün değildir.

            Ünye, bizim gözümüzde tarihin emanetidir ve bu emanet, aslına uygun olarak, en güzel şekilde gelecek nesillere aktarılmalıdır. Hem kaybolan tarihî eserlerimizi, hem de halen ayakta olanları gelecek nesillere emanet olarak bırakmalıyız. Bu yüzden bu eserlerin yaşatılması için iyi bir koruma ve sahiplenme bilincinin aşılanması gerekmektedir.


Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

ÜNYE İSMİNİN MENŞEİ

Eunich, Martin R.M. Tallis, J.&F.

http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/

            Ünye'nin adı, antik kaynaklarda Oenoe olarak geçiyor. Şehir, antik kaynaklarda Oenaeun, Conea, Unieh, Unie, Unıa, Onie, Oinia, Oeneo, İneos, İnaus, Oinoe ve İneo ismiyle geçiyor. Bazı kaynaklarda ise kentin varlığı belirtilmeksizin Oinios Suyu olarak yer alıyor.

            Literatüre geçen ve artık kemikleşen bilgilere göre Ünye'nin eski adı Oinoe'den türetilmiştir. Prof. Dr. Bilge UMAR, "Türkiye'de Tarihsel Adlar" adlı çalışmasında Ünye isminin, İlk Çağ'daki adının Arrianos'un, Karadeniz kıyılarını anlatan yapıtında Oinoe şeklinde anıldığını belirtmektedir.

            Doç. Dr. Necati Demir, bölgenin en az 5000 yıldır Türk yurdu olduğu, başka milletlerin ise sadece zaman zaman bazı yörelerine sahip olmalarından hareketle, Ünye isminin Türkçe kaynaklı olduğunu savunmuştur. Ünye'nin eski isimlerinden Honie, Onie, Omnie ve Homorie isimlerinin Hun Türkleri'nin mirası olduğunu tarihî kaynaklarıyla ve karşılaştırmalı örneklerle ifade eden uzun bir makale kaleme alarak, Ünye isminin menşeine alternatif bir bakış açısı getirmiştir.

COĞRAFYA
COĞRAFÎ KONUM -  JEOLOJİK YAPI - MADEN ARAŞTIRMALARI
ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR - ULAŞIM

Ünye Kalesi Surlarından Kaya Mezarının Görünümü

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Ünye, zengin ormanları, şirin akarsuları, soğuk su kaynakları, bol otlu yaylaları, eşsiz kumlu plâjları, masmavi denizi ile harika bir tabiat seyrinin zevkini yaşatmaktadır.

            DİE kayıtlarına göre şehrin yüzölçümü 454 km2'dir. Çok mühim geçiş yollarına sahip olan Ünye, tarihte meşhur İpek Yolu üzerinde yer almaktadır.

            36 derece 52 dakika 49 saniye - 37 derece 25 dakika 20 saniye Doğu Boylamları ile 40 derece 44 dakika 50 saniye - 41 derece 8 dakika 51 saniye Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. 1941 yılında yapılan Türk Coğrafya Kongresi'nde alınan karara göre Ünye, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nün Canik yöresi içinde kalmıştır.

ASIRLAR BOYUNCA ÜNYE
ANTİKÇAĞ'DA ÜNYE -
SELÇUKLULAR VE ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ -
OSMANLILAR DÖNEMİ'NDE ÜNYE - MİLLÎ MÜCADELE'DEN GÜNÜMÜZE ÜNYE

Mimarî Mirasımızdan Geriye Kalanlar - Kadılar Yokuşu

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Yazılı kaynaklarda Ünye ve çevresinde adı geçen ilk topluluk Kaşkalar'dır.  M.Ö. 2000'lerde tarih sahnesine çıkan Kaşkalar, bugünkü Sinop ile Perşembe arasındaki bölgede yerleşmişlerdir. Yazılı belgelere göre varlıklarını M.Ö. 1650'den M.Ö. 700'e değin sürdürmüş bir Anadolu halkı olan Kaşkalar, Hititler için sürekli bir tehdit oluşturmuşlardır.

            Roma İmparatorluğu'nun Ünye'ye en çok yaklaştığı zaman M.Ö. 72/71 yıllarıdır. Kuşatma altındaki Amisos, Mithradates tarafından deniz yoluyla gönderilen yiyecek, silâh ve asker ile desteklenir.  Mithradates M.Ö. 68 yılı Sonbaharı'nda üç yıl önce aceleyle kaçtığı krallığına geri gelir ve gücünü arttırır.

Araştırmacı - Tarihçi Osman DOĞAN ve Araştırmacı -
Gazeteci Yaşar ARGAN Hizmet Gazetesi Bürosu'nu Ziyâretleri Sırasında

            Hadrianus komutasındaki Roma ordusunu büyük bir yenilgiye uğratır. Hadrianus Kaberia'ya / Niksar'a çekilir. Bu durum karşısında Triarius, Hadrianus'a yardıma gelir ve Mithradates'i Komana'ya kadar kovalar.

            Triarius, yaklaşan Kış için Gaziura Kalesi'ne çekilirken Mithradates de ihtimalle ZELA'dan uzak olmayan bir yerde İris Nehri'nin Güneyi'nde merkezlenir. Ancak, Zela yakınında Trianus'u savaşa çekerek yenilgiye uğratmıştır. Ancak Mithradates, Roma ordusu kumandanı Pompeius'la yaptığı savaşı kaybetti. M.Ö. 63 yılında II. Pharnakes'in ölümüyle bu topraklarda bağımsız bir Pontos devletini yeniden kurma ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Böylece Pontos devleti sınırlarında Roma'nın kesin hâkimiyeti söz konusu olacaktır. Ünye ise artık Roma'nın bir şehri olarak yaşamaya devam edecektir.

İDARÎ TAKSİMAT
GENEL HATLARIYLA İDARÎ YAPI - ÜNYE KAYMAKAMLIĞI -
ÜNYE BELEDİYESİ - ÜNYE'DE BAZI İDARECİLERE BİR BAKIŞ -
MİLLETVEKİLLERİ - GÜVENLİK KUVVETLERİ - KÖYLER VE MAHALLELER

Büyük Câmi Kubbe ve Minareleri

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Ünye, 1864 yılında Trabzon Vilâyeti'ne bağlı bir sancak durumuna getirildi. Yani bugünkü manâda il oldu diyebiliriz. Ünye Sancağı 6 kazadan oluşmaktaydı. Ünye Merkez, Fatsa, Niksar, Karakuş, Erbaa ve Bolaman, Ünye'ye bağlı birer kaza merkeziydi. Ama Ünye'nin sancaklığı 3 yıl sürdü ve daha sonra Canik Sancağı'na bağlı kaza durumuna getirildi.

            4 Aralık 1920 günü, Ordu livasının teşkiline dair kanun çıkıp, merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağı'na merbut Fatsa ve Ünye kazalarının rapt ve ilhakı suretiyle Ordu müstakil livası teşkil olunmuştur. Ordulular, kazalarının liva yapılmasından dolayı gerekli olan 60.000 liralık tahsisatı kendileri vermişlerdi.

            Bu karar üzerine Fatsa ve Ünyeliler, Ordu ile iktisadi ve idarî münasebetlerinin olmamasından dolayı kesinlikle Ordu'ya bağlanamayacaklarını bildirmişlerdi. Ünyeliler, Canik Mebusu Nafiz Bey'e çektikleri bir telgrafta : 17 Aralık'ta bir miting düzenlediklerini, kendileriyle ilgili alınan kararın değiştirilmesini istemişler, Fatsa ve Terme kazalarının katılması, Karakuş nahiyesinin kaza yapılmasıyla kurulacak yeni bir livaya Ünye'nin merkez yapılması için her türlü girişimde bulunacaklarını belirtmişlerdir.

TARİHÎ ESERLER
ANTİK ŞEHİRLER - ANTİK YOLLAR - TARİHÎ KALELER -
KAYA MEZARLARI VE OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI - HAMAMLAR -
TARİHÎ CÂMİLER - ÇEŞMELER VE ŞADIRVANLAR - KİLİSE HARABELERİ -
OSMANLI SİLÂH DEPOSU VEYA TOPYANI - DENİZ FENERİ -
HAZİNEDARZÂDE SÜLEYMAN PAŞA KONAĞI - KADILAR YOKUŞU
TARİHÎ EVLER - OSMANLI ASKERÎ KIŞLASI -
SAAT KULESİ (SAATHANE) - ANITLAR

Büyük Câmi Mihrap, Mimber ve İç Tezyinâtı

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Antik kaynakların ışığında ve yerli halkın ifadeleri göz önüne alındığında Ünye'de antik şehirlerin varlığı ile alâkalı olarak karşımıza olumlu sonuçlar çıkmaktadır. Ünye Kalesi, Mitrebolu, Sidene, Çıngıllı Kale ve civarları antik şehir olma vasfına haiz yerleşmelerdir.

            Ünye'ye bağlı olan Çıngıllı Kale ise Fatsa'ya sınır bir yerleşim yeridir. Ordu Müzesi arkeologları burada yaptıkları kısa bir çalışmanın ardından kale harabesi, tapınaklar ve lâhitler tespit etmişlerdir. Önümüzdeki dönem 15 kişilik ekibiyle Ünye'ye gelecek olan Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT'in araştırma alanı içerisinde Ünye Kalesi, Cevizdere, Mitrebolu, Çıngıllı Kale ve civarları birinci derecede araştırılması gereken yerler arasında bulunmaktadır.

            Ünye ile Tokat'ı, dolayısıyla Orta Karadeniz sahillerini İç Anadolu'ya bağlayan en mühim geçit yollarından birisi Ünye - Niksar Yolu idi. Bu yol, aynı zamanda İpek Yolu'nun da bir parçasını oluşturmaktadır. İpek Yolu, İlkçağ ve Ortaçağ'da Çin ile Ortadoğu ve Batı ülkeleri arasında kullanılan ana ticaret yoludur.

            İpek Yolu'nun birçok güzergâhı bulunmaktadır. Trabzon'a gelen malların tamamı İstanbul'a gönderilmez. Karadeniz kıyılarına satılması gereken mallar sahil yolu ile Tirebolu, Giresun, Bayramlı, Fatsa, Ünye vs. pazarlarına getirilir ve burada muamelesi yapılırdı.  Ticaret yolunun Ünye'den ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Bir yol Terme - Çarşamba - Samsun hattını takip ederken, diğer bir yol da Ünye - Niksar - Tokat - Sivas hattını takip etmekteydi.

TABİAT GÜZELLİKLERİ
TARİHÎ ÜNYE ÇINARI - ASARKAYA MİLLÎ PARKI - ÇAMLIK MESÎRESİ -
ÇAKIRTEPE ÇAM KORULUĞU MESÎRESİ - DENİZ SAHİLİ - BALIK DEĞİRMENİ
 MESÎRE MEKÂNI - FOKFOK DENİZİ _ GÖLEVİ MESÎRE YERİ
VE SAHİLİ - GÜNEŞİN DENİZDEN DOĞUŞU VE BATIŞI - TUZLU SUYA
ALTERNATİF TATLI SU : IRMAKLAR VE GÖLETLER - AÇIK HAVA BOTANİK VE
TABİAT MÜZESİ - CEVİZDERE ÜZERİNDE BİR DEV KAZANI KAZANKAYA
VE TAŞKÖPRÜ - KAYAK TURİZM MERKEZİ OLARAK  ARGAN
YAYLASI - ERİCEK YAYLASI VE YABAN ÇİLEĞİ - YAZKONAĞI MAĞARASI -
ÇEŞE DERESİ MAĞARASI - ÜNYE VE ÇEVRESİNDE DİĞER TABİAT GÜZELLİKLERİ


Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN - Rötuş : M. Ufuk MİSTEPE

            M. Şükrü FIRAT "Karadeniz'in Boğaziçi Güzel Ünye" adlı makalesinde şunları ifade etmektedir. "İki dağın hilal şeklinde uç uca birleşmesiyle vücuda gelen koyda ta denizin içine girerek kayalıkların üzerine oturtulmuş merdivenli beyaz evleriyle Ünye ne kadar da Boğaziçi'ne benziyor ve cana yakın geceleri pırıl pırıl yanan elektriklerin sulardaki akisleri ve mehtabın altın şerareler saçarak derinliklerde kıvrıla kıvrıla raks edişi hep başka bir âlem.

            Ünye tam bir fotoğraf gibidir. Yeşille mavinin muhteşem uyumu, denize kadar uzanan olağanüstü doğa güzelliği sergileyen çamlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki koca Çınar ağacı, şırıl şırıl akan sular, birbirinden güzel sahiller, ebediyen hatıralarda kalan Güneş batımları, asalet duygusu aşılayan yerleşim alanları bu fotoğrafın birkaç karesidir.

ÜNYELİ MEŞHURLAR

Ünyeli Merhum Nuri Kadı ve Eşi Fadime Hatun'un Ruhlarına Fatihâ

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Mustafa Bin Hasan Bin Hüseyin (Hattat) - İsmail Zühdî (Hat Dehası) - Mustafa Râkım Efendi (Hattat) - Terzizâde Mehmed Efendi (Ulemâ) - Ünyevî Hasan Efendi (Müderris) - Ali Ağa (Kethüda) - Ali Ağa (Ser - Çaşnigir-i Padişahî) - Mehmed Efendi (Müderris) - Müftü-zâde Mustafa Efendi (Müderris - Molla) - Ahmed Hamdi Efendi (Müderris) - Ahmed Şükrü Efendi (Nüvvab) - Ali Enver Efendi (Nüvvab) - Hafız Ali Rıza Sağman (Yazar - Muallim) - Hüseyin Hüsnü Efendi (Dersiam) - Çoldurkadızâde Hüseyin Sabri Efendi (Kadı) - İbrahim Hakkı Efendi (Muallim) - Mahmut Cemal Efendi (Müderris - Kadı) - Mahmut Hamdi Efendi (Müderris - Nüvvab) - Mehmet Hilmi Efendi (Nüvvab) - Mehmet Nuri Efendi (Müderris) - Mehmet Rasıh Efendi (Nüvvab - Kadı) - Mustafa Nazif Efendi (Müderris - Kadı) - Osman Şükrü Efendi (Nüvvab - Naib) - Yusuf Bahri Efendi (Müderris) - Yusuf Ziyaüddin Efendi (Müftü - Naib) - Mazhar Bey (Şâir) - Ünyeli Ziya Behlül Efendi (Şâir) - Ahmed Rüşdî Bey (Kaymakam - Mutasarrıf) - Ünyeli Tuzcuzâde Ahmed Hamdi (Ziraatçi) - Mehmet Bahattin Güler (Fındık Tüccarı) - Foto Ahmed Hüseyin ŞEN (Fotoğrafçı) - Prof. Dr. İsmail Kılıç KÖKTEN (Arkeolog) - Mehmet Halis ÇOLAKOĞLU (Müfettiş) - Hasan Hamî Arikan (Kaymakam - Vali Muavini) - Arif BİLGİN (İş Müfettişi) - Fahri CIVGIN (Kaymakam - Vali) - Şükrü Hakgüden (Müfettiş Muavini) - Emin Kuyumcu (Hesap Uzmanı) - Mazhar Osman KISACIKOĞLU (Müfettiş) - Vahid Rüştü HEPER (Kaymakam) - Ali AYDINALP (Kaymakam) - Emine ÇAVUŞOĞLU (SBF Mezunu) - Âkıl KİTABCI (Bankacı - Bürokrat) - Ömer ÇAM (Eğitimci - Öğretim Üyesi).

EKONOMİ
TARIM FAALİYETLERİ - HAYVANCILIK - DENİZCİLİK -
TİCARET VE SANAYİ - ÜNYE'DE ÖNEMLİ BAZI İŞLETMELER

Ünye Kavak Dibi Halk Pazarı ve Köylülerimiz

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Bölgeye hâkim olan devletler tarımı devamlı olarak geliştirmişler ve bölgenin en uzun süreli hâkimi Osmanlı Devleti ile tarım faaliyetleri zirveye çıkmıştır. Ünye'de XV. ve XVI. yy.'larda buğday, arpa, meyve, keten, kendir, bahçe ürünleri, 1576 yılından sonra ilâve olarak gavers, baklagiller ve az miktarda pamuk (penbe) yetişiyordu. Bu yüzyıllarda az da olsa fındık üretildiğini kaynaklardan öğrenmekteyiz.

            Çiftçi ailelerin tarım üretiminden sonra ikinci önemli geçim kaynağı hayvancılık idi. Yün ve deri gibi hayvan ürünleri elde edilmekte ve çeyizlerde bunlar kullanılmaktaydı. Ünye halkının geçim kaynakları arasında İpekböcekçiliği de vardı. Eskiden beri gemicilikle uğraşan Ünyeliler bu meslek sayesinde büyük servetlere sahip olmuşlardır.

            Ünye demir maden ocaklarından çıkarılan madenler, toprakta yetiştirilen kendir ve resen, dağlardan indirilen büyük kuturlu tomruklar, Ünye tersanesinde askerî ya da ticarî gemi yapımında kullanılıyor veya İstanbul'da bulunan Tersane-i Âmire'ye gönderiliyordu.

            Ünye limanından Kardeniz kıyılarına ve Dünya'nın diğer kıyı şehirlerine gidecek malların ticarî muameleleri Ünye'de yapılır ve buradan gemilerle nakledilirdi. Ünye'de de Osmanlılar Dönemi'nde birçok han, kervansaray ve oda yapılmıştır. Ünye'de bugün yer isimlerinde Han Boğazı, Eski Han Caddesi, han Geçidi, Suluhan gibi isimlerin olması Ünye'de bulunan hanların toponomik kanıtlarıdır.

            Karadeniz'in en büyük Çimento Fabrikası, Türkiye'nin 2. Büyük Tersanesi, Ünye Mermer Sanayi ve Tic. A.Ş., Durak Fındık Sanayi ve Tic. A.Ş., Çiloğlu Petrol Ofisi Tesisleri, Ünye Çataltepe Memba Suyu, ÜNTAŞ önemli sanayi kuruluşları arasındadır.

SEYAHATNAMELERDE VE COĞRAFYA ESERLERİNDE ÜNYE

Martı Barınağı Eski İskele

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Homeros'un İlyada ve Odessa adlı eserinde Ünye'nin bağ ve şaraplarından bahsettiği söylenir.Evliya Çelebi, 1640 yılında Ünye hakkında şu bilgileri vermiştir : "Buradan (Samsun) arkadaşlarımızla gemiye binip kötü bir havada Ünye Kalesi'ne geldik. Ünye ismi galattır. Canik Sancağı içinde voyvodalıktır. 150 akçelik kazadır. Ayrıca Yeniçeri Serdarı, Kale Dizdarı ve neferleri vardır. Müftüsü ve Nakib'i yoktur. Kalesi deniz kenarında, dört köşesi kârgir bir binadır. Oradan arkadaşlarımızla tekrar gemiye bindik..."

            Kitabü'r-rıhle adını taşıyan eserde Antakya Patriği şu bilgileri bizlere iletmektedir. " ... XVI ve XVII. asırlarda Karadeniz sahillerinde en mühim ticaret iskelesi İnaos (İnavus) denilen Ünye olup, Boğdan, Eflak, Kazak ve Karadeniz havzası tüccarı Diyarbakır'dan ham ipek ve sahtiyan, Halep'ten dirayi ve mavi fula vesaire getirirlerdi. Ve bu iskelede muamele yaparlardı..."

            Ünye'ye gelen en son seyyahlardan biri John Freely'dir. "Terme'nin 30 km Doğu'sunda, Ünye'ye varmadan önce Aya Nikola denilen, birkaç evden meydana gelmiş bir kıyı köyüne geldik. Burası adını yerel gemicilerin pîri olan Aziz Nikolas'dan almıştır. Şimdi, eski çağların Oinaion kalıntıları üstünde kurulan küçük bir liman şehri olan Ünye'ye geldik. Oinaion antik kentinden hiçbir kalıntı bulunmamakta. Fakat koyun en muhafazalı köşesindeki sahilin yakınında bir Ortaçağ kasrının kalıntıları halâ mevcut. Muhtemelen bu kasır, tahta çıkarken Bizans İmparatoru Andronicus I. Comnenus (1183 - 85) tarafından inşa ettirilmiştir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI
ÜNYE MUTFAĞI - ÜNYE'DE GİYİM - DOĞUM GELENEKLERİ VE
SÜNNET DAVETİ - EVLENME - CENAZE MERASİMLERİ - TÜRKÜLER - EL SANATLARI
- GELENEKSEL ZAMANLAR - MİMARÎ YAPI - MAARİFTEN MİLLÎ EĞİTİME :
ÜNYE'DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ -
BASIM VE YAYIM - SPOR

Ünye Çamlığı'nda Maziye Uzanan Fıstık Çamları Kökü

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

            Halkın geleneğe bağlı maddî ve manevî kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, araştıran, sınıflandıran, çözümleyen ve halk kültürü üzerinde değerlendirmeler yapan bilim dalı folklordur.  Folklor sözcüğünün dilimizdeki karşılığı "Halk Bilimi"dir.

            Folklor malzemelerinin üç yönü bulunmaktadır. Birincisi, bilgi haline gelmiş folklorik malzeme; atasözü, destan, halk inançları, mani vb.; İkincisi, yaşanan folklorik malzeme; doğum, düğün, ölüm gelenekleri; Üçüncüsü de san'at haline gelmiş folklorik malzeme; halk oyunları, türküler, el san'atları gibi.

            Folklor, halk kültürünü araştırıp değerlendirmekle toplumun sosyo - ekonomik dinamiklerini ortaya çıkarmakta, milletin kültür birliğini sağlamakta, mahallî kültürü önce millî daha sonra evrensel hale getirerek insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunmaktadır.

MAKALELER
Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT : Ordu - Kumru Yüzey Araştırması - Prof. Dr. Mücteba İLGÜREL : Tanıdığım Ünye - Ramazan ÇOLDUR : Osmanlı Belgelerinde Ünye - Necdet YILMAZ : İpek Yolu ve Tekkiraz Bucağı - Mücahit GÜREL : Övgü Almak Sevgiden Geçer - Refaiddin ŞAHİN : Ünye'nin Dünkü Meseleleri, Bugünkü Problemleri - Harun KIRIK : Ünye'de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları - Selman SOYDEMİR : İstanbul Eyüp Sultan Mezarlığı'nda Ünyeli Kaptanlar - Bilal TEMUR : Ordu'nun En Uzun Köprüsü : Şahinkaya Kemer Köprüsü - Yaşar ARGAN : Ünye'nin AB İçindeki Yeri - Çiğdem ALTUN : Bir Turizm Kenti Olarak Ünye - İrfan DAĞDELEN : Sicill_i Ahval Defterleri'nde Ünye Doğumlu Osmanlı Bürokratları - Dr. Süleyman BERK : Ünye - Dr. Süleyman BERK : Bir Süheyl Ünver Klâsiği Hattat Mustafa Râkım Defteri - Prof. Dr. Şefik DURSUN : I. Ünye Kurultayı Üzerine Değerlendirmeler - Üzeyir KOYUN : Ünye'de Fotoğrafçılığın Gelişimi - İbrahim GÜRKAN : Ünye Kent Müzesi'ne Doğru - Habib ÖZTÜRK : Ünye ve Festivaller - Selçuk ÜRER : Ünye Kültür ve Musıkî Cemiyeti - Kemal ERKAN : Ünyeli Hayırseverlerin Osmanlı Dönemi'ndeki Vakıfları - İbrahim CERRAHOĞLU : Karadeniz'in Parlayan Yıldızı : Ünyespor.

  
Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

 

  .

.
Köy Ürünlerinin Halka Arzı

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

Kitap Temin ve Sipariş Adresleri :
Arganlar Güven Kitap Kırtasiye Tel : 0 (452) 323 21 37 - Ünye

Mor Çiçek Yayınevi / İstanbul 0 (212) 483 42 51
İst. Ümraniye Ünyeliler Derneği,
 Tepeüstü, Alemdağ Caddesi, No. : 520
Kat 3, Daire 5, Ümraniye/İstanbul, Tel: 0 (216) 540 52 30
Fax : 0 (216) 540 52 18 www.unyelilerdernegi.org
 e - posta : mesaj@unyelilerdernegi.org

Ayrıca Levent’te bulunan
“Ünyeli Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği” ÜNSİYAD
Tel : 0 (212) 325 82 52 Nisbetiye Cad. No. : 9, Daire 5, I. Levent - İstanbul
adresinden temin edilebilir.

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR