ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 23 Mayıs 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

TARİHÎ EVLERİN
ONARIM FİNANSMANI
VE ZİLE EKONOMİSİNE
OLASI KATKILARI

Makale : Mehmet KOCAMAN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
kocamanm@gop.edu.tr mkocaman77@hotmail.com

Hacı Tahir Efendi Konağı Restorasyonu

Fotoğraf : Mustafa BELDEK

TARİHÎ EVLERİN
ONARIM FİNANSMANI VE
ZİLE EKONOMİSİNE OLASI KATKILARI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Plânlama Atölyesi IV A - Ocak 2004

ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
2008 YILI TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 16 NİSAN 2008 TARİHLİ KONFERANS BİLDİRİSİ

Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, Teoman Duman, Mehmet Kocaman, M. Ufuk Mistepe

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI - 16.04.2008

SUNUM PLÂNI

A) BELGELERİN HAZIRLANMASI
B) İNCELEME
C) DEĞERLENDİRME
D) FİNANSMANI
E) OLASI EKONOMİK KATKILAR VE ÖRNEK MODELLER

 
Fotoğraflar : Mustafa BELDEK (Sağda : Gaydaroğlu Konağı İç Mimarîsi)

A) BELGELERİN HAZIRLANMASI

        * Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı röleve ve restorasyon projesi,
        * Proje kapsamına ilişkin rapor,
        * Yapıyı gösteren fotoğraf,
        * Tapu örneği,
        * Kanunî tebligat adresi,
        * Arsa veya binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet plânı.

Bu belgeler hazırlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı
İl Müdürlüğü'ne her yılın Mart ayı başına kadar  başvuruda bulunulur.

M. Ufuk MİSTEPE Slayt Destekli E-Sunum Yaparken, Masada
Bekir Altındal, Mehmet Yardımcı, Teoman Duman ve Mehmet Kocaman


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - 16.04.2008

B) İNCELEME

            * İl Kültür Turizm Müdürlükleri kendilerine iletilen başvuru dosyalarını Bakanlığa iletirler; Bakanlık da kendilerine iletilen bu dosyaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne iletir.
            * Başvuru dosyalarında yer alan tahminî bedel Genel Müdürlük personeli tarafından incelenir ve rapor hazırlanır.

            * İnceleme sonucuna göre belirlenecek bedel, komisyonca yapılacak değerlendirmelerde ve ödemelerde esas alınır.
            * Taşınmaz kültür varlıklarına yardım komisyonu her yılın Mart ayı içerisinde toplanarak yapılacak aynî, teknik ve maddî yardım başvurularını belirlenen kriterlere göre değerlendirerek karar verirler.

Mesci Konağı ve Hacı Tahir Efendi Konağı Restorasyonu
 
Fotoğraflar : Mustafa BELDEK

EVLER

Kimi gün gömülüp yalnızlığına,
Kimi gün coşkuyla dolan evler.
Sessiz duvarlarına hüzünle bakıp bakıp,
Mâzinin derinliğinde kaybolan evler...

Bilmem ki bana mı benzersiniz?
Hiç duyulmaz sesiniz.
Sır dolu, sevgi dolu
Yaşanacak hayatın
Belki de biten bir ömrün yolu...
Kerpiçten de olsa, betondan da
Ahşap kapılı da olsa, modern yapılı da,
Ne oldu sanki?
Bir varmış... bir yokmuş.. oldu sonu.

Dilleriniz çözülsün, ne olur artık!
Donuk donuk bakmayın bana öyle.
Duygularım öylesine yoğun ki,
Bırakınız yazmayı!
Düşünürken bile eski günlerimi
Düğüm düğüm oluyorum,
Çözülemiyorum...
Biraz da sizler konuşun artık
Sizlerden dinleyelim, mâzimizi.
Az mı çektik, birlikte hayatın çilesini?

Kıpırdanın biraz.
Bakışıp bakışıp susmayın yeter,
Konuşun artık, konuşun evler...

O koskoca yarım asrı
Nasıl da geride bıraktık?
Bak! Bütün sevdiklerimiz
Yok oluyor birer birer...

Gayrı kimler kaldı ki?
Dertleşecek, söyleşecek başka kimler..
Siz de yok olmadan teker teker
Konuşun artık, konuşun evler...

                               A. Metin ATALAR

C) DEĞERLENDİRME

            Değerlendirme sürecinde öncelikle şunlara dikkat edilir;

            * Yapılacak çalışmanın proje kapsamında olması,
            * Mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları,
            * Mimarî ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer teşkil eden proje uygulamaları,
            * Sit alanı içinde korunması gerekli sokak veya meydan üzerinde yer alan yapılara ilişkin proje uygulamaları,
            * Aynı yıl tamamlanabilecek proje uygulamaları

ve mülkiyeti gerçek kişilere ait taşınmazların proje uygulamalarına değerlendirme sürecinde öncelik tanınır.

Restorasyona Aday Kadıoğlu Konağı İç Mimarîsi

Fotoğraf : Mustafa BELDEK

D) FİNANSMANI

            1 - BİRİNCİ ALTERNATİF
                   
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  HİBE KREDİSİ
            2 - İKİNCİ ALTERNATİF
                   
TOKİ KREDİSİ
            3 - ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF
                    TÜKETİCİ KREDİSİ


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

1- BİRİNCİ ALTERNATİF

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  HİBE KREDİSİ

            * Bakanlıkça yapılacak nakdÎ yardım miktarları projeler için 50.000 YTL’dir.
            * Proje uygulamaları için ise tahmini bedelin % 70’idir. Ve bu tür proje uygulamaları için yardım miktarı 200.000 YTL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenir.
            * Bakan onayı ile kesinleşen komisyon kararları il müdürlüklerine ve istek sahiplerine bildirilir. Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri yardım almaya hak kazanan istek sahipleriyle sözleşme imzalar.
            * Yapılan kontrol sonucunda, yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması veya yanlış bilgi, belge verilmesi veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde, yardımın tamamının veya amacına uygun harcanmayan kısmının, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerektiği, bu süre içerisinde ödenmemesi halinde genel hükümlere göre tahsil edileceği hususları sözleşmede yer alır.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

2 - İKİNCİ ALTERNATİF

TOKİ KREDİSİ

            TOKİ’den Kredi Kullanabilmek İçin Evlerin Tescilli Olması Gerekmektedir.

            Kredi Maliyeti;

            Yıllık % 4 Faizli, 10 Yıl Ödemeli ve Keşif Bedelinin % 70’i Tutarında Kredi Verilmektedir.

            Örneğin; 50.000 YTL tutarında kredi alan bir kimse yıllık 2.000 YTL faiz olmak üzere 10. yılın sonunda toplam 50.000 YTL Anapara + 20.000 YTL Faiz ödeyecektir.

            Verilecek kredi miktarı 75.000 YTL sınırını geçmeyecektir. Bu kredinin % 15’i avans olarak, diğer kısımları da restorasyon aşamalarına göre verilecektir. İş bitiminden en geç 3 ay sonra geri ödeme plânı işlemeye başlayacak ve 120 eşit taksitte geri ödeme yapılacaktır.

 
Fotoğraflar : Mustafa BELDEK

3 - ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF

TÜKETİCİ KREDİSİ

            Restorasyon projesini Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na onaylatan tarihî ev sahibi bankaların tüketici kredisini kullanarak restorasyon çalışmasını yapabilir.

            Örneğin;

            Bankadan 50.000 YTL % 14 yıllık faiz ile *tüketici kredisi alan bir girişimci yıllık 7.000 YTL faiz olmak üzere 5. yılın sonunda 35.000 YTL faiz + 50.000 YTL anapara geri ödemesi yapacaktır.

            Aylık ortalama geri ödeme miktarı 1.400 YTL düzeyindedir.

            *Akbank 29.03.2008 tarihli tüketici kredisi faiz oranıdır.

Hacı Tahir Efendi Konağı Restorasyonu

Fotoğraf : Mustafa BELDEK

E) OLASI EKONOMİK KATKILAR

            * İstihdam olanaklarının artmasını sağlayarak nitelikli ve niteliksiz işgücüne çalışma imkânları oluşturacaktır. Özellikle tarım ve hayvancılık dışı istihdam alanları artacaktır.

            * Zile ve çevresinde üretim yapan firmaların ürettikleri üründe mamul çeşitliliğini sağlayarak; iş hacmini genişletecektir.

            * Var ve unutulmuş olan el sanatlarının ekonomik gelir getirecek şekilde tekrar hayata geçmesini sağlayacaktır.

Medeniyet Karşısında Çaresizliğe Boyun Eğen Saat Kulesi ve Geleneksel Zile Evi
  
Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            * Ulaşım ve altyapı yatırımları turizmin gelişmesine paralel olarak gelişme gösterecektir.

            * Zile ve çevresine gelen misafirlerin alışveriş vb. nedenler ile bıraktığı parasal miktarlar çarpan mekanizması ile her sektörü olumlu etkileyecektir.

            * Zile’deki turizm hareketinin canlanması “Marka ürünler ve Marka işletme”lerin öne çıkmasını sağlayarak, ürün ve işletmelerin tanınabilirliğine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Kadıoğlu Konağı üst kat - Arkada Bayırköy'e bakan restore edilmemiş oda.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            * Özellikle hizmet sektöründe yer alan işletmelerin (otel, motel, pansiyon, restoran ve seyahat işletmeleri gibi) sayıca artmasına ve sunulan hizmetin kalite boyutunun üst seviyelerde olmasına neden olacaktır.

            * Farklı sektörlerde farklı işletmelerin açılmasına neden olacaktır.

            * Zile içinde yaşayanların birbirleri ile dayanışma ve ortaklık girişimlerine katkı sağlayacaktır.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

“BEYPAZARI EVLERİ” ÖRNEĞİ

            * Beypazarı, Yeniden Yapılanma Projesi kapsamında ilçede bulunan 3500 konaktan 550’sinin restorasyonunu tamamlayarak kullanıma açmıştır.

            * Aslına uygun olarak tamamlanmış 30 sokak bulunmaktadır. Sokaklarda bulunan apartmanlara da ahşap görüntü verilerek bütünlük sağlanmıştır.

            * Kültürel zenginlik, yöresel mutfak ve el sanatları ile farklılık yaratılmıştır.

            * Beypazarı’nda turizm hareketi 2000 yılında başlamış ve yaklaşık 1500 aile ek gelir elde etmiştir.

            * 2000 yılından önce gümüşçülük (telkâri sanatı) ile uğraşan kuyumcu sayısı 8 iken bugün bu sayı 43’e yükselmiştir.

Kadıoğlu Konağı'nın giriş kapısından sonraki ilk bölümü.

Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            * 4 tane olan dokuma atölyesi ise 60’a yükselmiştir.

            * Beypazarı’nda üretilen kemer, toka vb. gümüş ürünler 18 ülkeye ihracat edilmektedir.

            * 2000 yılında meşhur Beypazarı Kurusu imal eden fırın sayısı 4 iken bu sayı bugün 15’e çıkmıştır.

            * Turizm belgeli restoran, motel vb. işletme 2000 yılında yok iken, bugün 38 turistik işletme hizmet vermektedir.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            * Beypazarı Belediyesi'nin kapsamlı turizm ve tanıtma çalışmaları sonucunda ilçeye gelen turist sayısı geçmiş yıllara oranla % 1.000 artmıştır.

BEYPAZARI'NA GELEN TURİST SAYISI

Yıllar Turist Sayısı Yıllar Turist Sayısı

1999
2000
2001
2002

2.501
3.980
7.646
40.000

2003
2004
2005
2006

100.000
150.000
200.000
250.000

Kaynak : Aktüel Hayat Dergisi, Ocak 2008, sh. 14.

            * Havuç ve Güveç Festivalleri'ni ulusal ve uluslararası tanıtarak, şehir markasına katkı sağlamışlardır.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

“AMASYA YALI BOYU EVLERİ” ÖRNEĞİ

            * Vâlilik, Belediye ve diğer sivil toplum temsilcileri ile beraber 1994 yılında Yalı Boyu Evleri Koruma Projesi (YABEP) oluşturulmuş, yerel basının desteği ile tüm Amasya’nın projeyi benimsemesi sağlanmıştır.

            * 1996 tarihinde, Vâlilik, Belediye Başkanlığı ve sivil inisiyatifin ortaklığıyla Amasya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı (AKTAV) kurulmuştur. Bu vakıf, mülkî ve yerel yönetimin güç ve otoritelerini bir araya getirerek, Amasya'daki sorunları çözmeye yönelik, beraberce sorumluluk üstlendikleri “taşın altına hep birlikte el koydukları” hukukî bir ortaklık tesis etmişlerdir.


Sağdaki Bilboard Fotoğrafı : M. Ufuk MİSTEPE - 12.04.2007 Necatibey / Ankara

            * 1996 yılından itibaren restorasyon çalışmaları başlamıştır. Bugün itibariyle Amasya’da yalı boyu evleri olarak adlandırılan ev sayısı 123 adettir. Bunların çoğu 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarîsi'nin izlerini taşımaktadır. Etkin bir tanıtım kampanyası ile turları şehre getirmeyi ve gelen turistleri de burada konaklatmayı başarmışlardır.

            * Amasya yalı boyu evleri ile beraber “Marka Şehir” Uygulaması’nı da başarıyla kent yaşamına adapte etmiştir. Ferhat ile Şirin efsanesi, Kral Kaya Mezarları, Amasya Kalesi, hanları, türbeleri ile şehzadeler şehri yerli ve yabancı birçok turisti şehre çekmeyi başarmıştır.

Sağda : Elbaşoğlu Câmii İç Tezyinat Süslemeleri ve Restorasyon Çalışmaları
 
Fotoğraflar : Mustafa BELDEK / Necmettin ERYILMAZ

Zile’de neler yapılabilir?

            * Belediye, Kaymakamlık ve sivil toplum örgütleri ile vakıf ya da dernek çatısı altında turizm bilincini oluşturmaya yönelik  eğitim çalışması yapılabilir.

            * Tarihî dokuların ve eski evlerin restorasyonuna yönelik özel girişimciler desteklenmeli, kendi imkânları ve devlet olanaklarıyla restorasyon çalışmaları yapmaları teşvik edilip eski ahşap yapıların terk edilmemesi sağlanabilir.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            * Kale, tarihî yapılar, türbeler, hamamlar, evliyâlar vb. gibi yerlerin çevre düzenlemeleri yapılarak, ışıklandırılıp herkesin rahatlıkla dolaşması sağlanabilir.

            * El sanatlarının gelişmesini sağlamak amacıyla kurslar açılıp, buralarda üretilen otantik ürünler restorasyonu tamamlanan evlerde satışa sunulabilir.

            * Şehir içinde alternatif ulaşım araçları oluşturulup, restorasyonu tamamlanan sokakta ziyâretçiler dolaştırılabilir, eğlendirici, dinlendirici ve aynı zamanda çevreyi tanıtıcı şehir içi turlar yapılabilir.


Fotoğraf : Mustafa BELDEK

            * Turizm Danışma Bürosu açılıp, Tanıtım Broşürleri, Şehir Haritaları vb. materyaller bastırılıp dağıtılabilir. Tarihî yerleri tanıtan, farklı dillerde yazılmış yön levhaları oluşturulabilir.

            * Yöresel yemeklerin satışa sunulduğu mekânlar oluşturulup hem tanıtıcı hem de gelir getirici faaliyetler yapılabilir.

            * Fuar, festival gibi etkinlikler yerel olmaktan çıkarılıp, öncelikle bölgesel daha sonra da ulusal hale getirmek için çalışmalar yapılabilir.

Konferans Sonrası Katılımcılar Hâtıra Pozu Verirken
M. U. Mistepe, B. Altındal, Teoman Duman, M. Yardımcı, M. Kocaman

Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

                                                                                 TEŞEKKÜR EDERİM.
                                                                  
Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN
                                                                        İletişim : kocamanm@gop.edu.tr

Konferans bildirilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

            Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ( http://unyezile.com/diltel.htm )
            Bekir ALTINDAL ( http://unyezile.com/potansiyel.htm )
            Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN ( http://unyezile.com/finansman.htm )
            M. Ufuk MİSTEPE ( http://unyezile.com/proje.htm )

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR