ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 02 Aralık 2011 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

ONE VE ONEY
GERÇEĞİ

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

 

ONE VE ONEY

            Ünye'nin yayım hayatına kazandırılan ilk eseri, Müellifi M. Bahattin adıyla İstanbul Resimli Ay Matbaası'nda 1930 yılında bastırılan "Resimli Ünye Rehberi" adlı kitaptır.

Bu naçiz eser, Ünye'ye ait intişar eden ilk matbu albümdür.

Kitabı Fotokopi Olarak Veren : Araştırmacı, Şâir, Yazar Yüksel ŞEN
Kitabı Fotoğraf Olarak Gönderen : Tarihçi Osman DOĞAN

            Bu kitabın 12. sayfasında "Ünye'nin Tarihçesi"nden bahsedilmiş ve ifadelerde ilk kez One ve Oney adlarının kullanıldığı görülmüştür :

            Eserde "Ünye Milâttan 1270 sene evvel vukubulan Turuva muharebei meşhuresinden sonra, Karadeniz sahilinde tesis edilmiş müstemlekelerden birisi olup ismi kadîmi (One) veyahut (Oney) dir." denilmektedir.

            Bu doneyi belge olarak kabul eden birçok aydın, yazdıkları eser, şiir ve makalelerde ve sohbetlerinde "Ünye'nin adı eskiden One ve ONEY'di" lâfzını sıkça kullanmış ve bu cümle zaman içerisinde Ünye halkının belleklerine kazınmıştır.

            Eğitimci Merhum Orhan BORA tarafından Ünye literatürüne kazandırılan ve Ünye'nin Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan üçüncü kitabı olan "Turistik Yeşil Ünye Rehberi"nin 'Ünye'nin Klâsik Çağ Tarihi' konu başlığı altında şu ifadelere yer verildiğini görmekteyiz :6

Orhan BORA

Directeur de
l'Enseignement Primaire

Touristique Guide

1969/TÖYKO Matbaası

            "M.Ö. 1270 yıllarında Truva Savaşları sonunda Karadeniz kenarında kurulan sömürgelerden birisi de Ünye'dir. O zamandan kalma tarihî gerçekler Ünye ismini (One, Onea veya Oney) olarak göstermektedir.

            ... Hattâ, İstanbul 1453 tarihinde alındığında Ünye şarapları Roma'ya gitmez olduğundan Romalı / Bizanslı şâirler 'Gelmez oldu artık Oney'in şarapları' diye yakınmışlardır."5-6

            1995 yılında İrfan TOSUN tarafından hazırlanan "Oney'den Ünye'ye" adlı kitapta Ünye'nin Tarihçesi anlatılırken "M.Ö. 1270 yıllarında Truva Savaşları sırasında Karadeniz kıyılarında yarım hilâl şeklinde arazi içinde kurulan sömürgelerden birisi de Ünye'dir. O zamanlardan kalma tarihî dokümanlar, Ünye ismini Oney, One, Oence olarak yazmaktadır" ifadeleri yer almakta ve kitap içerisindeki birkaç şiirde One ve Oney isimlerinin kullanıldığı görülmektedir.


GÜZEL ÜNYE'MİZ

   Tarih boyunca burdan, kimler gelip de geçmiş
   Fatih Sultan Mehmet Han, Acısuyu'ndan içmiş.
   Ünlü gezgin STRABON, yöreye hayran kalmış,
   Bu şehir kâinata,
ONE diye nam salmış.
                                                          
Anonim

ONEY

   Gündoğdu! Şeyh Yunus, yatar kalbinde,
   Yaşayacak elbet, dünya dilinde.
   Yeşil, mavi allanır dört mevsimde,
  
Oney, solmaz, insanlar solmadıkça.
                                             
İhsan GÜNDOĞDU

ÜNYEM BİR BAŞKA

   Tozkoparan mağra, Paşabahçe'de
   ONEY'in izleri Yalıkahve'de,
   Balıkdeğirmeni Tabakhane'de,
   Bahçeler başkadır yollar bir başka...
                                                
Ozan KULFANİ
 


Hazırlayan : İrfan TOSUN


            Araştırmacı Yüksel ŞEN, Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 15, Sayı : 618 - 621, 13.05/10.06.1991 tarihli nüshalarında yayımlanan "Dünya Yûnus Emre'yi Anıyor" adlı makalesinde;

            "Bu gezileri sırasında, Ozan'ımız o dönemlerde dahi Karadeniz'in incisi olarak bilinen, yetiştirdiği Hattatları, Kadıları, Ulemâları, ünlü Kaptanları, Şâirleri ve büyük din bilginleri ile tarihe geçen, şimdilerde ise doğal ve yapay güzellikleri ve çeşitli özellikleriyle Cennet'ten bir köşe olarak kabul edilen, yurdumuzun ve bilhassa Karadeniz'in sayılı turizm kentlerinden Ünye'ye, tarihteki adı ile ONEY'e de uğramıştır.

            Aşağıdaki dörtlük ise, bu seyahati simgeliyor." demektedir.
 .
İndik Rûm'u kışladık,
Çok hayr'u şer işledik.
ONEY oldu son durak,
Göçdük elhamdülillâh.
.

            Ünye'de Hocaların Hocası olarak kabul gören Merhum Ömer ÇAM Hocamızın da ONEY ismiyle ilgili yaşanmış bir anısı vardır.

            14 Kasım 1998'de Ünye'de gerçekleştirilen I. Ünye Kurultayı'nda oturumu yöneten yönetici tarafından Hocaların Hocası Merhum Ömer ÇAM Beyefendi'ye bir soru tevcih edilmişti.


ÜNDER - Ünyeliler Derneği Yayınları No. : 1, 176 sayfa, 43 - 50. sh.'de yayımlandı.
I. Baskı, Kasım 1999, Yapım : ÜNDER

            "Yönetici : Ben hocama Şeyh Yûnus'la ilgili söyleyecekleri olup olmadığını sormak istiyorum.

            Ömer ÇAM : Bunu hatırlattığınız için evvelce size teşekkür ediyorum. Ben Yûnus Emre'nin kabrinin Ünye'de olup olmadığına dair epeyce bir araştırma yaptım. Bu konuda epeyce de düşündüm. Türkiye'de Yûnus Emre'nin 11 yerde mezarı bulunduğunu söylerler. Fakat en kesin ihtimal Ünye'dedir. Bu uydurma değildir.

            İndik Urum'a kışladık
            Çok hayr u şer işledik
           
Oney oldu son durak
            Göçtük elhamdülillah
" diyerek sözlerine devam etmiştir.

İdris Naim ŞAHİN, Ahmet E. BİRBEN, Ömer ÇAM

I. Ünye Kurultayı - 14 / 15 Kasım 1998

            Araştırmacı M. Ufuk MİSTEPE, Yûnus Emre Divânı'nda yer alan "Ayak İdik Baş Olduk" Hicaz İlâhîsi'nde zikredilen yukarıdaki dörtlüğün orijinal baskısındaki metnini araştırmış ve ONEY sözcüğünün bir yakıştırma olarak oraya konulduğunu; şiirin aslının "Uş bahar geldi girü, göçdük elhamdülillâh" olduğunu belgelemiştir.12

"Ayak İdik Baş Olduk" Hicaz İlâhîsi'nin Orijinal Beyti.
Yûnus Emre Dîvânı'nın Fatih Nüshası'nın TIPKIBASIMI'ndan alıntı yapılmıştır.

İndük Rûm'i kışladuk, çok hayru şer işledük / Uş bahar keldi kirü, köçdük elhamdulillah.

               Prof. Dr. Necati DEMİR, "TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN OSMANLI DÖNEMİ'NE ÜNYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ" adlı araştırmasında özetle aşağıdaki görüşlere yer vermiştir.

               "Bu güzel ilçemizin eski adının Oney olduğuna dair yaygın bir yanlış hâlâ yürürlüktedir. Ünye’de pek çok işyerinin ismi de bu yanlış bilgiye dayanmaktadır. Yine bu isim dergilere koyulmakta, yıllıklar bu isimle çıkartılmaktadır (Oney’den Ünye’ye, Ankara 1995). Bu ismin nereden çıktığı ve Oney’i kimin keşfettiği gerçekten merak konusudur.


http://www.unyehaberpostasi.com/#twoj_fragment1-3

               Ünye adının kaynağı üzerine :

               Bu yöre ile ilgili en eski yazılı kaynaklar bizim tespitlerimize göre Homeros’un İlyada’sı ile M.Ö. IX. yüzyıla kadar inmektedir. M.S. VI. yüzyıla kadar bu bölge ile ilgili yazılmış kaynaklar tek tek tarafımdan taranmış ne Ünye ne de Oney ismine rastlanmıştır1.

               Amasyalı coğrafyacı Strabon (M.Ö. 64 - M.S. 21)’un Geographica adlı eserinde Ünye / Oney  ismine rastlanmaz. Tanıttığı şehirlerden hareketle yapılan haritada Ünye / Oney2 mevcut değildir3.

               Anadolu'da kaleme alınan ilk Türkçe eserlerden biri olan Dânişmend-nâme'de9 Karadeniz Bölgesi Türkleri ile Oğuz Türkleri'nin mücadelesine geniş yer ayrılmıştır. Karadeniz sahilindeki yerleşim yerleri hakkında da önemli bilgiler içermektedir. Ancak Ünye veya Oney adı bu eserde de geçmez10.

               Elde edilen verileri değerlendirecek olursak ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. Ünye ismine İlk Çağ’a kadar rastlanmaz. Ünye’de yapılan kazılarda M.Ö. 6. yüzyılda Kimmerler’e ait bazı parçalar bulunmuştur. İlk Çağ’da ismi Oinaion olduğu rivayet edilmektedir. Bizans döneminde ise Ünye için Omnie, Honie, Onie, Homorie isimleri kullanılmıştır. Ünye isminin veya bu ismin eski şekillerinin hangi dilden olduğu konusunda ciddî bir kayda da rastlanmamıştır. Mahallî tarih araştırmacılarının Ünye / Oney ismini Yunanca veya Rumca’ya bağlamaları tamamen temelsiz ve yersizdir."

               Araştırmacı M. Ufuk MİSTEPE, "HOMEROS’UN ALYBĒ’Sİ ÜNYE" adlı araştırmasında Homeros’un İLYADA Destanı’nda ifadesini bulan "Odios’la Epistrophos komuta eder Alizonlar’a, ta uzaklardan gelirler, gümüşün yurdu Alybe’den.” - “Odius and Epistrophus were captains over the Halizoni from distant Alybe, where there are mines of silver.” sözlerine dayanarak, detaylandırdığı makalesinde Gümüşün Yurdu ALYBĒ'nin Ünye olduğunu söyleyerek ve Ünye adının bir başka şekilde de olsa M.Ö. 850'de kullanıldığını iddia etmektedir.4

ALYBE (Okunuşu : ALÜBE)

http://www.acnet.ge/catastrophes/III_2.htm

               Tarihçi Osman DOĞAN'ın "Tarih Boyunca Ünye" adlı kitabında da yer alan "Ünye, Bizans İmparatorluğu yönetiminde kaldığı sürece çok ün yapmış ve şarapları Bizans saraylarında aranan bir madde halini almıştır. Hattâ, İstanbul 1453 tarihinde alındığında Ünye şarapları Bizans'a gitmediğinden Bizanslı şâirler "Gelmez oldu artık Ünye'nin şarapları" diye yakınmışlardır."5-6 alıntı söylemleri ONEY adı ile birlikte ŞARAP kelimesinin de sıkça kullanılan bir ikili olduklarını ortaya koymuştur. Bu itibarla aşağıdaki ifadelere benzer söylenceleri Ünye mahreçli yazılarda görmek olasıdır.

            "Karadeniz'in incisi olan ve Avrupalılar'ca ismi One, Oney ve Ünyüs olarak bilinen Ünye'mizde şarap imal edilmiştir. Ünyüs Yunanca iyi şarap manâsına geliyormuş. Bağ ve bahçelerimizde bol miktarda yetişen, türü sadece Ünye'ye mahsus hoş kokulu, bol sulu, iri taneli kocaman salkımlarıyla güzel bir görünüm arzeden Hırtarıç (ya da Hırtarış) üzümlerimiz şarap yapımında kullanılırmış. Emsallerinden çok üstün olan bu şaraplar, yurt genelinde ve Avrupa ülkelerinde büyük beğeni kazanırmış. O tarihlerde şehir merkezi ve çevresinde gayri müslimin çok olması ve bir kesimin şarap içmeye aşırı tutkunluğu, üretimi artıran etmenlermiş.

Bir Zamanların Şarap Olmaya Hazır Hırtarış Üzümleri

http://www.villeneuvewines.com/villeneuvewines_retail_list_2005_pdf.pdf

            Ünyeli gemicilerin seyahatlerinde Atina, Venedik, İskenderiye, Marsilya gibi limanlara giderken pazarlayacakları mallar arasında bol miktarda iyi kalitede şarap götürmeleri Avrupalılar'ın beğenisine mazhar olmuştur. Pek çok ülke kentlerinde yapılan toplantılarda konuklara mey sunulur, Oney'in şarapları diğerlerine tercih edilerek zevkle içilirmiş. Buharlı gemilerin keşfi ve yelkenli gemilerin denizaşırı uzak seferlere çıkmayışları şarapların pazarlanmasını engellemiş ve Romalı şâirler "artık gelmez oldu Ünye'nin şarapları" diye yakınmışlardır. Geçmiş yıllarda ilçemizde şarap yapan pek çok imalâthane varmış. Bunların sayısı şarapların ülke dışına sevki aksayınca zaman içerisinde azalmıştır."

            M.S. 600 yılları sonlarına gelindiğinde Ünye şarapçılıkta gelişen ve arka yamaçları üzüm bağları olan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağbaşı Tepesi'nin adı da bu üzüm bağlarından gelmektedir.13

Ünye'nin Meşhur Üzümünden
Şarap Yapan Müteşebbis Bir Türk Gencinin Şarap İmalâthanesi

Fotoğraf : Ahmet Hüseyin (Şen)

            Bir araştırmacının şu sorulara cevap verebilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim :

M. Ufuk MİSTEPE, Ünye Adlarını Dünya Kaynaklarından Tarıyor.

Aylık Ünye Haber Postası Gazetesi - Ocak 2009, Yıl : 1, Sayı : 6, 2 TL, 2. sayfada yayımlandı.

            ONEY kelimesi günümüzde kullanılıyor mu?

            İnternette kısa bir sörf yapmak suretiyle yeryüzünde ONEY soyadlı birçok insanın yaşadığını görebileceğiz :

            Steve ONEY, Claudia ONEY, Walter ONEY, Jeremy ONEY, Rhay ONEY, Patricia S. ONEY, Dale E. ONEY, Harvet ONEY, Hiram ONEY, Stanford H. ONEY, William C. ONEY, Andrew J. ONEY vb.

            İsimler arasında bir tanesi dikkate şâyandır : H. ONEY.. üstelik bu adla piyasaya sürülen HONEY WİNE adlı ŞARAP'ın da muhtemelen imalâtçısı.


http://www.honeywine.com/index.php

            Firma, HONEY WINE adlı şarapları piyasaya sürmekte. Yani "Gelmez oldu ONEY'in şarapları" nidaları artık mâzinin yıllanmış anılarında kaldı! İşte ONEY ŞARAPLARI karşınızda! Hem de çeşit çeşit...

HONEY WINE marka muhtelif şaraplar.

            Günümüzde ONEY kelimesi kitap adı (Oney'den Ünye'ye), firma adı (Oney Sandalye Ltd. Şti. - Oney Metal Statik Toz Boyama Ltd. Şti.), işyeri unvanı (Oney Restaurant - Oney Pastanesi), forum niki (oney), şiir adı ve şiirsel anlatım kelimesi (Oney) ve web sitesi adı (http://www.oneyflashfm.com/ - http://oney.com.tr.tc/), menkıbeler (Oney - Fatisa) gibi farklı plâtformlarda kullanım alanı bulmaktadır.

 


HONEY WINE - ONEY ŞARAPLARI

 

Bacchus - Roma'da Şarap Tanrısı olarak kabul edilmiştir. ( http://www.vinotolia.com/ )
C
na, ae
- f dinner, supper, course for dinner.
Dionysos
- (Şarap ve Coşku Tanrısı / Antik Yunan Mitolojisi) - Bacchus (Roma'da Savaş Tanrısı olarak kabul edilmiştir.
http://www.bisohbet.com/form/yunan-ve-roma-tanrilarinin-latince-karsiliklari-t14383.0.html - http://www.tayproject.org/haberarsiv20077.html
Oenology - Şarap ve şarap yapımı üzerine çalışan bilim dalı..... http://www.sarapgunlugu.com/allArticlesInCategory.jsp?catID=882
Oine - Hellen dilinde üzüm; üzüm bağı. (Prof. Dr. Bilge UMAR - Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, İnkılâp 1999, 865 sh. 24 cm)
Oinios -
Ünye Suyu (Çayı)'nın İlkçağ'da Hellenleşme dönemindeki adı. (W. Ruge, RE Oinios maddesi).
Oinoe - Şarap yöresi, şarabı bol yöre. [Prof. Dr. Bilge UMAR - Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos)] Ünye Kasabası'nın İlkçağ'daki adı. (Arrianos'un Karadeniz kıyılarını anlatan yapıtı). Oinoe, Yunanistan'ın Attika bölgesinde yaşayan bir halkın adıdır (Herodotos, V. 74); ayrıca Korinthos yakınlarında Oinoe adlı bir İlkçağ kentçiği bilinmektedir. (Xenophon, Hellenika, 4 V 5, 19). Hellen dilinde Oinoe diye bir sözcüğün anlamı yoktur. Adın aslının Luwi dilinde "Bağlık" (Bağları bol olan yöre) anlamında Wianuwa olduğunu anlayabiliyoruz.
Oinoe'sel - Hellen diline göre Oinoe'nin Çayı (Prof. Dr. Bilge UMAR - Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, İnkılâp 1999, 865 sh. 24 cm)
Oinos
- Hellen dilinde (Hellence) şarap. [Prof. Dr. Bilge UMAR - Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos)]
Ona-ion - Ona-yeri (Luwi dilinde) (Prof. Dr. Bilge UMAR - Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, İnkılâp 1999, 865 sh. 24 cm)
Osiris - Eski Mısır'da insanlara şarap yapmayı öğreten tanrı.
ÖNEY -
Önde olan; Önde gelen; Üstün (Türkçe) – Erkek Adı http://www.beepworld.de/members65/xxgamzelimxx/isimler_ve_anlamlari.htm
ÖNEY -
Önde olan; (Türkçe) – Kız Adı http://www.guzelisimler.com/bebekisimleri.php?isim=%25n%25
Öntoria - Herodot, İtalya'ya şarap memleketi (öntoria) adını vermiştir.
http://www.diren.com.tr/sarapkulturu.htm
Wiana - Luwi dilinde üzüm; bağ; şarap. (Prof. Dr. Bilge UMAR - Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, İnkılâp 1999, 865 sh. 24 cm)
Wianuwa - Luwi dilinde
bağlık; bağları bol olan yöre (Prof. Dr. Bilge UMAR - Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, İnkılâp 1999, 865 sh. 24 cm).
Wiyana - Hititler şaraba wiyana adını vermişler. ( http://www.vinotolia.com/ )
Wiyanawanda - Hititler döneminde Anadolu, Wiyanawanda diye adlandırılıyor. Bu, şarap ve üzüm ülkesi anlamına gelmekte. ( http://www.vinotolia.com/ )


Devam Edecek

ÜNYE'NİN ADLARI
Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE - Kaynak : http://unyezile.com/yabanci.htm
Οινόη (İnoy olarak telâffuz edilir) Rumca'da kullanılan en resmî ve doğru yazılımdır. "Οίναιον" (telâffuz İneon) Ünye adının eski bir kullanımı. Ούνια (Unya) Rumca değil, ama Türkçe adın Rumca telâffuzu. "Οινόης" Οινόη adının -in hali. Karadeniz Rumcası'nda (Οίνος) İnos denilir. (Fonetik Destek : Paris Papageorgiou) - (127 Farklı Ünye Adı)
Farklı
Ünye Adları
Rumca
Yazılışı
Rumca
Telâffuzunun
Türkçesi
Kullanıldığı ve Yayın Tarihleri Belge ya da Kaynak
Ænöe
 
    1842 HAMILTON, William John, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, in Two Volumes, Vol. I, London 1842, Chapter XVI - XVII.

Alybē
Αλυβη

ΑΛΥΒΗ

ALİVİ

M.Ö. 850

Homeros – İlyada Destanı

Annia
Αννια
ΑΝΝΙΑ ANİA 1747 Bowen, Emanuel
http://www.davidrumsey.com/maps5992.html
Auniah
Αυνια
ΑΥΝΙΑ AVNİA 1831 A Treatise on the Comparative Geography of Western Asia, Accompanied With an Atlas of Maps. By The Late Major James Rennell. Volume I, 1831, London.
Caena
 
    II. ve IV. Yüzyıl
Tabula Peutingeriana
Haritası
II. ilâ IV. Yüzyıl'a tarihlenen ve büyük ihtimalle arazi ölçümcüsü Castorius'a ait olan bir Roma güzergâh haritası 6,82 metre uzunluğunda ve 34 cm genişliğinde bir parşömen şeridi. Bu haritada tüm Roma İmparatorluğu, İran, Hindistan, 3.500 yer ismi ve yollar kaydedilmiş. ''Tabula Peutingeriana'' isimli bu harita Antikçağ'dan günümüze ulaşan tek güzergâh haritası olması nedeniyle çok önemli. Şu anda Viyana'da Avusturya Millî Kütüphanesi'nde bulunuyor. http://rideturkey.com/blogs/_explorer/archive/2009/12/01/80442.aspx
Cena
Κενα
ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ

1652
1686

La Rue, Philippe de. http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Cantelli, Giacomo; http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

Cœna
Κένα
KENA KENA   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Coena
Κοινα
ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ 1836 - 1840 William John Hamilton - Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, Newyork, 1984.
Cœnon Chorion
Κοινόν χωρίον
ΚΟΙΝΟΝ ΧΩΡΙΟΝ KİNON HORİON   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Conea
Κονεα
ΚΟΝΕΑ ΚΟΝΕΑ   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Enoe
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ 1830 Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)
http://www.davidrumsey.com/maps4537.html
Énoé
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ M.Ö. 670 M. AJASSON de Grandsagne – Histoire Naturelle de PLINE, Paris, C.L.F. Panckoucke, Bibliotheque Latine – Française, Collection des Classiques Latins, Tome IV., MDCCCXXIX.
Enoë
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ 1862 Garnier, F. A.,
http://www.davidrumsey.com/maps1290.html
Enoeum
Ενοιον
ΕΝOION ENİON 1832 J.A. CRAMER - A Geographical and Historical Descriton of Asia Minnor
Eunich     1844

 

Arrowsmith, John http://www.davidrumsey.com/maps896.html
Martin, R. M. - Tallis, J.&F.
http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/

Eunieh
Ούνιε
OYNIE UNİE 1846

Ağustos 1847

Mitchell, Samuel Augustus http://www.davidrumsey.com/maps1483.html
'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' Tome Troisième, p. 156.
Jules Laurens Resimleri - http://www.inha.fr/bibliotheque/expo04/laurens.html
Euniéh
Ούνιε
OYNIE UNİE 1805 Jaubert, A.P. (1821) : Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805 et 1806, Paris.
Halibia
Αλιβια
ΑΛΙΒΙΑ HALİVİA 1280 - 1297 Faruk SÜMER, "Oğuzlar" adlı araştırmasında, Trabzon devlet saray müverrihi olan Paneratos'u kaynak göstererek Ünye için Halibia tâbirini kullanmaktadır. SÜMER, Faruk - Çepniler, İstanbul, 1992, sh. 13. (1280 - 1297) Türklerin Ünye yöresini (Halibia) feth ettikleri ve Trabzon'a büyük bir akın düzenledikleri bildiriliyor.
Hinio
Ινιο
ΙΝΙΟ İNİO 1391 - 1452 Osmânisches Reich und Nachbarlander 1391 bis 1452 Von Th. Menke - Mafsstab 1:5000000; Journey and Embassy to Samarkand / Black Sea Voyage.
Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Homnio
Όμνι
OMNIO OMNİO Orta Çağ Öncesi Etudes sur Le Commerce au Moyen Age / Histoire du Commerce de La Mer Noire et des Colonies Génoises de La Krimée par F. Elie de La PRIMAUDAIE, Paris, Comptoir des Imprimeurs - UNIS, 15, Quai Malaquais, 1848.
Homo
Όμο
OMO OMO Hata ile Honio yerine Homo yazılmış olma ihtimali vardır. Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Homorie
Ομοριε
ΟΜΟΡΙΕ OMORİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Homorio
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Honie
Ονιε
ΟΝΙΕ ONİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Honio
Ονιο
ΟΝΙΟ ΟΝİΟ Orta Çağ Haritaları 'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' par Jehan de Wavrin Seigneur et Forestel. Choix de Chapitres Inédits annotés et publiés pour la Société de l'Histoire de France par M. Dupont, Tome Troisième, p. 156.
Etudes sur Le Commerce au Moyen Age / Histoire du Commerce de La Mer Noire et des Colonies Génoises de La Krimée par F. Elie de La PRIMAUDAIE, Paris, Comptoir des Imprimeurs - UNIS, 15, Quai Malaquais, 1848.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Hunia
Ούνια
OYNIA UNIA 1730 VILLOTTE, P. : Voyage d'un Missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie, Paris, 280. sh.
Iuniya
 
    1341 A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
İnaos
Ιναος
ΙΝΑΟΣ İNAOS 1652 - 1659 Antakya Patriği Seyahatnamesi - Kitabü'r - rıhle.
İnaus
Ιναυς
ΙΝΑΥΣ İNAVS   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
İnavus
Ιναυος
ΙΝΑΥΟΣ İNAVOS 1652 - 1659 Antakya Patriği Seyahatnamesi - Kitabü'r - rıhle.
İneo
Ινεο
ΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
İneos
Ινεος
ΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Inóï
Οινόη
OINOH İNOİ M.Ö. 449 – M.Ö. 448 HERODOTUS – THE HISTORY OF HERODOTUS / A New English Version, ed. with copious, George RAWLINSON, Henry Creswicke RAWLINSON, John Gardner WILKINSON, Cilt : 3, 437. sh., New York, 1860.
Inoi - İnoi
Ινοϊ
ΙΝΟΙ İNOİ   http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
İnoïo
Ινοϊο
ΙΝΟΪΟ İNOİO Ağustos 1920 By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS adlı eseri.
İnos
Ινος
ΙΝΟΣ İNOS   Ünye'nin Rumca adı (Gönderen : Paris Papageorgiou 13.02.2010).
İnoy yani Οινόη Οινόη ΟΙΝΟΗ İNOİ   Ünye'nin Rumca adı (Gönderen : Paris Papageorgiou 13.02.2010).
Oaneum
Οάνεον
OANEON OANEON 1975 Mahmut GOLOĞLU - Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi,
XXXXIV. sayfa, Kalite Matbaası, Ankara, 1975, 307 sh.
Oena
Οινα
ΟΙΝΑ İNA   http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof3/s0421b.html
Œna
Οινα
ΟΙΝΑ İNA   Scripture Geography - Yazar : John R. Miles, sh. 353.
http://books.google.com/books?id=KkYHAAAAQAAJ&pg=PA354&dq=fatsa
&lr=&as_brr=1&hl=tr&cd=36#v=onepage&q=fatsa&f=false
Œnae
Οίναι
OINAI İNE   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Œnæum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1827 J.A. CRAMER, D.D. - GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL DESCRIPTION OF ASIA MINOR; WITH A MAP.
Oenaeum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Yazar : Michael F. Hendy - Studies in the Byzantine Monetary Economy,  C.300-1450.
Oenæum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof3/s0421b.html
Oenaeun
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oenaion
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1183 - 1185 Auguste Bailly - Bizans Tarihi/Tercüman 1001 Temel Eser,
No. 47, Cilt 2, sh. 348 - 349.
Oende
Οίνδη
OINΔΗ İNDİ   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Oenei
Οινει
ΟΙΝΕΙ İNEİ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oeneo
Οινεο
ΟΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oeneon
Οινεον
ΟΙΝΕΟΝ İNEON   Taceddin Oğulları - Mevlûd OĞUZ, Orta Zaman Tarihi, Doktora Öğrencisi, DTCF Dergisi, C. VI, Sayı 5, Kasım - Aralık 1948.
Oenes
Οινες
ΟΙΝΕΣ İNES    
Œnoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1764

1819

Anville, Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782
http://www.davidrumsey.com/maps6599.html
The Black Sea Pilot : The Dardanelles, Sea of Marmara, Bosporus, Black Sea, and Sea of Azov.
A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Œnoë
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1843 The Biographical Dictionary of The Society for The Diffusion of Useful Knowledge, Volume II, Part II, 1843, London - Committee.
Œnôe
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Œnöe
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 HAMILTON, William John, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, in Two Volumes, Vol. I, London 1842, Chapter XVI - XVII.
Oenoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1570 Ortelius, Abraham; 1570 -  http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
http://plato-dialogues.org/tools/loc/oenoe.htm
http://www.museumsofmacedonia.gr/Folklore/Pontiako_Katerinhs.html

http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Oenœ
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 Pensées et Notes Critiques Retraites du Journal de Mes Voyages dans l'Empire du Sultan de Constantinople, Dans le Royaume de Perse, par M. Jles Chles Teule, Paris, 1842.
Oenoé
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1889 Vital Cuinnet - La Turqua d'Asia, Paris, 1892.
Oenoë
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1862

1845

Charles Texier - Asie Mineure, Géographique, Historique et Archéologique, Paris 1862, sh. 619.
Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
Oenoe ats. Cena
Οινοη ats. Κενα
    1676 Sanson, Guillaume;
http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Œnoos
Οινοος
ΟΙΝΟΟΣ İNOOS 1871 The Patriarch and the Tsar ... - Yazar : William Palmer, Yayınlayan : Trübner and co., 1871, Orijinalin Kaynağı : Oxford Üniversitesi.
Oenos
Οινος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1816 Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Encyclopaedia Perthensis; or Universal Dictionary of the Arts, Sciences, Literature, &sc. Intended to Supersede The Use of Other Books of Reference, Volume XVI, Edinburgh 1816.
Oenus
Οίνος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1832 The New Sailing Directory for the Strait of Gibraltar and the Western Division of the Mediterranean Sea : Comprehending The Coasts of Spain, France, and Italy, from Cape Trafalgar to Cape Spartivento; The Balearic Isles, Corsica, Sardinia, Sicily, and the Maltese Islands; with The African Coast, By John Purdy, Hydrographer, London, 1832.
Œnus
Οίνος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1741 Compendium of Ancient Geography, by Monsieur d'Anville, Part II, London, M.DCC.XCI.
Οινόη
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   Oinoi or Inoi (Greek: Οινόη)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Oinaion
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1118 - 1176 The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 383.
http://www.orthodoxchristianity.net/texts/TrebizondCh2.html
http://www.fortunecity.com/underworld/straif/69/engtrapez.htm
http://www.karalahana.com/english/blacksea/history.htm Ioannes Kinnamos Historia'sı.
http://www.geocities.com/TimesSquare/Labyrinth/2398/bginfo/geo/pontos.html
T.A. SINCLAIR - Eastern Turkey : an Architectural and Archaeological Survey, Vol. IV, sh. 466, Pindar Press, 1990 - 528 sayfa.
Oinaios
 
      Œuvres Complètes de Démosthène et d'Eschine.
Traduites en François, Avec des Remarques sur les Harangues & Plaidoyers de ces deux Orateurs : Tome Sixième, Paris, 1820.
Oinäum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1845 Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
Oine
Οίνη
OINH İNİ 1990 T.A. SINCLAIR - Eastern Turkey : an Architectural and Archaeological Survey, Vol. IV, sh. 466, Pindar Press, 1990 - 528 sayfa.
Oineum
Οινεον
ΟΙΝΕΟΝ İNEON 1840 Jakop Philipp Fallmerayer - Fragmenteaus dem Orient (Çev. Hüseyin Salihoğlu), Ankara, 2002.
Oinia
Οινια
ΟΙΝΙΑ İNİA   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oinoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1183
İlkçağdaki Adı.
John Freely - Türkiye Uygarlıklar Rehberi 2,
YKY No. 1748, İst. 2002, sh. 114.
Prof. Dr. Bilge UMAR - Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos), Sh. 89.
Oinoè
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   Œuvres Complètes de Démosthène et d'Eschine.
Traduites en François, Avec des Remarques sur les Harangues & Plaidoyers de ces deux Orateurs : Tome Sixième, Paris, 1820.
Oinóê
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ II. Yüzyıl Türkiye Yerleşim Birimleri Envanteri - Sevan NİŞANYAN, Index - Anatolicus / Ünye Bahsi. En erken II. Yüzyıl'da Arrianus'un Periplus'unda zikredilmiştir.
Oinoh
Οινω?
ΟΙΝΟ İNO   http://www.pontos.gr/pontosgr_photos/uenye/index4.html
Oinoi
Οινοϊ
ΟΙΝΟΙ İNİ   http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Oinoie
Οινοιη
ΟΙΝΟΙΗ İNİİ İlkçağdaki Adı. ANA BRITANNICA Genel Kültür Ansiklopedisi – Encyclopaedia Britannica, Inc., Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., Cilt : 31, İst., 1994, sh. 73.
Oinopolis
 
      A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
Oinos
Οινος
ΟΙΝΟΣ İNOS   Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Οινοη
Οινοη
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Omnie
Ομνιε
ΟΜΝΙΕ OMNİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Omnio
Όμνιο
OMNIO OMNİO   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Omtrio
Ομτριο
ΟΜΤΡΙΟ OMTRİO 1616 Bertius, Petrus;1616 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
One
Ονη
ΟΝΗ ONİ   Müellifi : M. BAHATTİN - Resimli Ünye Rehberi, Resimli Ay Matbaası, 1930, İstanbul, 80 sh.
Onea
Ονεα
ΟΝΕΑ ΟΝΕΑ    
Onei
Ονει
ΟΝΕΙ ΟΝΕİ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oneo
Ονεο
ΟΝΕΟ ΟΝΕΟ M.Ö. 670 Sıtkı ÇEBİ - Ordu Tarihi ve 50. Yılda Ordu Şehri / Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, 1973, 128. sh. - SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oneum
Ονεον
ΟΝΕΟΝ ΟΝΕΟΝ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oney
Ονει
ΟΝΕİ ΟΝΕİ   Müellifi : M. BAHATTİN - Resimli Ünye Rehberi, Resimli Ay Matbaası, 1930, İstanbul, 80 sh.
Onia
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 41.
Onie
Ονιε
ΟΝΙE ΟΝİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Onié
Ονιε
ΟΝΙE ΟΝİE   Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, Yazar : École française d'Athènes, École française de Rome, A Travers L'Asie Mineure. Yayınlayan: E. de Boccard, 1980
Oninio
Ονινιο
ΟΝΙΝΙΟ ΟΝΙΝΙΟ 1570 Forlani, Paolo; 1570 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Onio
Ονιο
ΟΝΙΟ ΟΝΙΟ 1391 - 1452 Osmânisches Reich und Nachbarlander 1391 bis 1452 Von Th. Menke - Mafsstab 1:5000000
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101 - 383.
Onitrio
Ονιτριο
ΟΝΙΤΡΙΟ ONITRİO 1570 Ortelius, Abraham; 1570 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Onitrus
Ονιτρος
ΟΝΙΤΡΟΣ ONİTROS 1716 Moll Herman http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/
Onoe
Ονόη
ONOH ONOİ   Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
Onuye
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 19.
Ounia
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA Ağustos 1920 By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS adlı eseri. Servet-i Fûnun Dergisi.
Ounich
 
    1819 A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Ounié
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1791
1862
Bonne, Rigobert 1727-1794 http://www.davidrumsey.com/maps888.html
Garnier, F. A., 1803-1863
http://www.davidrumsey.com/maps1298.html
Ouniê
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1697 - 1782 Anville, Jean Baptiste Bourguignon d.
Ounièh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   http://etext.library.adelaide.edu.au/v/verne/jules/v52ke/chapter27.html
http://jv.gilead.org.il/pg/tet/2/10.html
Ounieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1862
XIX. Yüzyıl

Garnier, F. A., 1803 -1863 http://www.davidrumsey.com/maps1272.html
Kinneir John MacDonald.

Ounja
Ούνια
OYNIA UNYA 1889 Kamus-ı A'lâm - Şemseddin SAMİ, 2. Cilt, sh. 1106 - 1107.
(Rusya'da bu adla anılan üç nehir vardır.)
Ouyo
Ουγιο
ΟΥΓΙΟ UYO   'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' par Jehan de Wavrin Seigneur et Forestel. Choix de Chapitres Inédits annotés et publiés pour la Société de l'Histoire de France par M. Dupont, Tome Troisième, p. 156.
Uenye
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNIE   http://www.pontos.gr/pontosgr_photos/uenye/index4.html
Unıa
Ουνιο
ΟΥΝΙΑ UNİA   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Unia
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA   http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
Voyageurs occidentaux dans l'Empire Ottoman (1600 - 1644), Yazar : Elisabetta Borromeo.
Uniah
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 18191842
Panorama de UNIAH adlı 3 parçalı Ünye'nin panoramik fotoğrafı; Pullar üzerinde Samsoun ve Trebizonde damgaları var; damgadaki tarih okunamadı.
The Black Sea Pilot : The Dardanelles, Sea of Marmara, Bosporus, Black Sea, and Sea of Azov.
A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Pensées et Notes Critiques Retraites du Journal de Mes Voyages dans l'Empire du Sultan de Constantinople, Dans le Royaume de Perse, par M. Jles Chles Teule, Paris, 1842.
Unich     1823 Lucas, Fielding Jr.
http://www.davidrumsey.com/maps6315.html
Unie
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1860 - 1920 Bartholomew, John George
http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
Unié
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   Makale ortalarındaki kartpostaldaki el yazısı.
Uniéh
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE  

Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.

Unieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1830

1846
1860

1845

1831

Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)
http://www.davidrumsey.com/maps4534.html
Grassl, J. (Joseph); Meyer, Joseph, 1796 - 1856

http://www.davidrumsey.com/maps728.html
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/0/
95ded0aad2a0c908c1256d1500411dbe?OpenDocument

http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
Mitchell, Samuel Augustus http://www.davidrumsey.com/maps1479.html
Johnston, Alexander Keith, 1861 - Johnston, Alexander Keith, 1801
Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
A Treatise on the Comparative Geography of Western Asia, Accompanied With an Atlas of Maps. By The Late Major James Rennell. Volume I, 1831, London.
Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
Unîeh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1897 Rand McNally and Company
http://www.davidrumsey.com/maps4436.html
Uniya
Ούνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 1922 Map of Armenia 1922
http://www.probertencyclopaedia.com/photolib/maps/Map%20of%20Armenia%201922.htm
Uniyeh
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1813 Kinneir John MacDonald
Unye
 
    1347 A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
Ünië
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   http://www.orthodoxchristianity.net/texts/TrebizondCh2.html
Ünieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1875 Stieler, Adolf http://www.davidrumsey.com/maps1682.html
http://www.davidrumsey.com/maps1675.html
Üniya
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 1922 Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ; John
Bartholomew and Son
http://www.davidrumsey.com/maps5401.html
Üniye
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1403 Ruy Gonzalez de CLAVIJO - La Route de Samarkand au temps de Tamelan, Relation du voyage de l'Ambassade de Castille à la cour de Timour Beg (Kehren, L., ed. 1990, Paris).
Ünye
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1455

 

1640

 

1869

15. Yüzyıl Ünye ve Çevresinin Tarihî Kaynakları - 1455 Tarihli Ünye Tahrir Defterleri / Haz. İ. DAĞDELEN, Transkript : Ali / Fahri COŞKUN.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi - Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Haz.: Zekeriya Kurşun - Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, YKY, 2. Kitap, sh. 46., I. Baskı, İst., Mart 1999, 291 sh.

Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon Sene H. 1286 (M. 1869) - Haz.: Kudret EMİROĞLU, I. Cilt, Haziran 1993, 222 sh.

Ünyüs
Ουνιους
ΟΥΝΙΟΥΣ UNİUS   M. Şükrü FIRAT - Karadeniz'in Boğaziçi Güzel Ünye - 19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi, Ağustos 1947, Sayı : 85, Sh. 10
Ynio
'Υνιο
YNIO İNİO   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
           

             KAYNAKÇA :

               1 Ayrıca bk. Adem Işık, Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi, TTK yay., Ankara 2001.
              
2 Karadeniz Bölgesi’ndeki yerleşim yerlerinin tamamına yakını Türkçedir. Dolayısıyla Ünye isminin kaynağı da Türkçe olmalıdır. Ancak yer isimlerinin köken bilgisi araştırmaları ve tahlili çok uzun zamanlar almaktadır. Ünye isminin kaynağı ve köken bilgisi araştırmalarını yapmak üzere, Ünyeli’lere ve Türk milletine bir borç olarak, araştırma defterime, şu an itibariyle kaydetmiş bulunuyorum.
              
3 Geniş bilgi için bk. Strabon, Geographika, (ed.: A Meineke), Berlin 1853-1909; The Geograpy of Strabo, (ed.: T.E. Page ve diğerleri), C. 5, Harvard University Press, 1928, Map: 10.
              
4 MİSTEPE, M. Ufuk - Homeros'un ALYBĒ’si Ünye - http://unyezile.com/alybe.htm
              
5 DERMAN, İsmet - Ünye Monografyası, İstanbul 1966, sh. 20 (Yayımlanmamış Lisans Tezi).
              
6 BORA, Orhan - Turistik Yeşil Ünye Rehberi, Ankara 1969, TÖYKO Matbaası, 144 sh.
              
9 İlk olarak, Mevlânâ İbn-i Ala tarafından II. İzzeddin Keykavus zamanında, yine onun emriyle, H.642/M.1244-45 tarihinde yazıldığı tahmin edilmektedir.
              
10 Necati Demir, Dânişmend-nâme, Part One, (Critical Edition), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard, 2002; aynı yazar, Dânişmend-nâme, Part Two, (Turkish Translation), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard, 2002; aynı yazar, Dânişmend-nâme, Part Three, (Linguistic Analysis and Glossary), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard, 2002; aynı yazar, Dânişmend-nâme, Part Four, (Facsimile), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard, 2002.
              
11 ŞEN, Yüksel - Dünya Yunus Emre'yi Anıyor - Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 15, Sayı : 618 - 621, 13.05/10.06.1991 tarihli nüshalarında yayımlandı. http://unyezile.com/yunus1.htm
               12 MİSTEPE, M. Ufuk - Yûnus Emre Nerede Yatıyor? - Kuzey Noktası Gazetesi, 30 Ocak 2008 Çarşamba, Yıl : 2, Sayı : 31, Sh. : 7.
 

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR