ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 28 Kasım 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

NOTA VE SÖZLERİYLE
ÜNYE VE YÖRESİ
TÜRKÜLERİ - 1

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Lojmanları - Temmuz 2006

NOTA VE SÖZLERİYLE
ÜNYE VE YÖRESİ
TÜRKÜLERİ - 1

  

Mahallî Araştırmacı, Ordulu Araştırmacı Rahmetli Sıtkı ÇEBİ şöyle demektedir :

"... Ordu türküleri bu kadar değil, karanlıklara gömülü unutulmaya yüz tutmuş bu kültür hazinelerini bulun çıkarın.."

   
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2006/Subat/20/Haber_123742.aspx   http://www.karadeniztv.net/ordu.asp
Yazar Sıtkı Çebi' ye Onur Plâketi (1923 - 29.04.2006)

            Türkülerimiz gerek ezgileri gerekse sözleriyle millî kültürümüzün özünü teşkil eden halk kültürümüzün en zengin, sanat yönünden de en seviyeli ürünleridir. Ünye halkı tüm Türk Milleti gibi acılarını, sevinçlerini, kahramanlığını, sevgisini, nefretini, hoşgörüsünü türkülere dökmüştür.

BEŞİĞİMİN ALTI BAKIR

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Ank. Dev. Kons.
Kaynak : Agâh GÜRSOY Notalayan : Hale GÜR


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür.

Ünye'mizin Ozanı Mustafa Uğur ALAN (KULFANİ)

Yüreği Ünye Sevdası Dolu Ozanımızı Ü-STP Unutmadı.

            Önceleri kişi yaratmalarıyla ortaya çıkan türküler, başlangıçta sahibi belli ürünlerdir. Ancak zamanla, türkünün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Türküler böylelikle anonimleşirler. Anonimlik sürecini tamamladıktan sonra toplumun malı olurlar. Önceleri mahallî hüviyet gösteren türküler, zamanla millî hüviyete bürünürler. İlk yaratıcı kişinin malı iken duygu ve düşünce yönünden halkı ilgilendirirse, o zaman ağızdan ağıza dolaşmaya başlarlar.

ŞU DERENİN BOYUNA

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Hamdi TANSES
Kaynak : Fethi GENÇALİOĞLU Notalayan : Tuncer İNAN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Halk müziğimizin en önemli özelliklerinden biri içinde bulunduğumuz toplumun geçmişini (Tüfeğini Omzuna Dakanlar türküsü), geçmişteki yaşantısını (Şu Benim Ünye’min Suyu türküsü), sevdalarını (Irmak Kenarında türküsü), zevklerini (Kesir Bağları türküsü), doğasına tutkunluğunu (Bir Parıltı Yükselir türküsü), eğlencesini (Yâr Sana Beşik Alayım Mı türküsü), acılarını (Ne Uzundur Şu Fatsa’nın Yolları türküsü), beklentilerini (Gemi Geliyor Gemi türküsü), gelenek ve göreneğini (Geminin Ambarına türküsü), başından geçen olaylarını, endişelerini (Bugün Günlerden türküsü) ve hasretini (Ünye – Çok Eski Tarihlerin türküsü) belirtmesidir. Bu açıdan türkülerimiz, Ünye’nin sosyal yapısı ve tarihî gelişiminde büyük önem taşımaktadır.

Taner CAN ve Salih TURHAN
  
Ordu'nun Dereleri - Ordu Türküleri
(Ordu Belediyesi Kültür Yayınları - Ankara 2006, 405 sh. + 2 CD).

            Halk şiirinde tip olarak gerçekte iki tür vardır: Mani ve Koşma. Öteki türler yani Türkü, Semai, Destan, Varsağı, İlahi ve Nefes ise bu iki tipin türevleridir. Dudak (Leb) Değmez, Güzelleme, Koçaklama ile Aruzlu Türküler (Divan, Selis, Semai, Kalenderi, Satranç ve Vezn-i Aher) de halk kültürümüzün diğer zenginlikleridir.

ÜNYE'DEN ÇIKTIM BAŞIM SELÂMET

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Hamdi TANSES
Kaynak : Fethi GENÇALİOĞLU Notalayan : Tuncer İNAN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Türküler genellikle yedi, sekiz ve on bir hece ile söylenmişlerdir. Ancak az sayıda da olsa başka yörelerde beş ve on beş heceli şiirler de vardır. "Sabah Güneşi Doğdu" türküsü yedi hece, "Evlerinin Önü Akar" türküsü sekiz / on bir hece, "Irmak Kenarında" türküsü ise 11 hece ile söylenmişlerdir.

            Halkbilimci H. Cahit Öztelli’ye göre : "Halkın iç âlemini yaşatan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan en dikkate değer edebî mahsuller türkülerdir...Genel olarak türkü adını taşıyan manzumelerde değişmez bir ölçü ve şekil yoktur. Yalnız saz şâirleri tarafından sanat düşüncesiyle meydana getirilen türkülerde belli ve değişmez bir şekil vardır. Sözlü halk ezgilerinin en çok rastlanılan biçimleri ''bentlerden'' sonra, ''bağlantı'' (nakarat, kavuştak, dönderme) denen belirli kalıpların tekrar edildiği biçimlerdir ki; buna ''türkü'' adı verilir. Türküler, genellikle belirli bir konuyu işleyen ve anlam bakımından birbirine bağlı bentlerden meydana gelmiştir. Uzun bir geleneğe bağlı olan bu türkülerde kavuştak (nakarat) bulunması şarttır. Birinci dörtlüklerin 2. ve 4. mısraları ile sonraki dörtlüklerin 4. mısraları hep aynıdır."

EVLERİNİN ÖNÜ AKAR

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Olgun GÖNÜL
Kaynak : Olgun GÖNÜL Notalayan : Olgun GÖNÜL


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Türk Halk Müziğimizin en belirgin özelliklerinden biri yerel nitelikli olması diğeri önemli özelliği, üslûp ya da tavır özelliğidir. Türkünün sesleri kadar, onun söyleniş biçimini belirleyen bu özellikler de önemli rol oynamaktadır. İşte bu özellikler, Ünyeli’nin değişen karakteristik özelliklerini belirler.


Arif DERYAL Fotoğraf Arşivi

            Her yöre insanı sözünü aynı açıklıkla veya çekinme duymadan söyleyemez. Tipik Karadenizli yapısıyla Ünyeli bu çekingen tavırdan kısmen uzaktır.

            “Evlerinin Önü Akar” türküsünde :

            Baban evi demir kapı
            Vardıcağın altın kapı
            Elin sözü taştan katı
                    A kızım gelinim haydi gidelim
                    Yârenim yoldaşım, geyin gidelim.

ifadeleri buna güzel bir örnektir.

KÖPRÜYÜ DOLANMA KÖPRÜ YIKIKTIR

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Sadi Yaver ATAMAN
Kaynak : Fehim CANAL Notalayan : Adnan ATAMAN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Yaylaya çıkış havaları, çok az örnekler dışında Erzurum'da, Kars'ta yoktur örneğin. Kendileri yayladır çünkü. Ordu yöresi yaylaları ise bu açıdan türkü yakılmasında belirleyici faktör oluşturmaktadır. Yayla Çiçeğim, Yayla Yaylaya Bakar, Yayla Yollarında türküleri buna güzel örnekler teşkil eder.

Yöresi

Kaynak Kişi

Söz

Derleyen

Müzik

Notaya Alan

TRT Repertuar No.

Türkü Adı

    Hamdi Tanses   Hamdi Tanses     Yayla Çiçeğim

Ordu - Akkuş - Ünye

Fethi Gençalioğlu
Hamdi Tanses

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01924

Yayla Yaylaya Bakar

Ordu - Korgan Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Yayla Yollarında (Göller Göller)
Ordu - Aybastı Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Yayla Yollarında Menevşeler Bitmiş

            Türkülerimizi yapan etmenlerden en etkini kuşkusuz gurbettir. Gurbetteki ozanlarımız arasında ilk sırada yer alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Hamdi TANSES’in Ünye Türküleri’ni daha bir ezgili yorumlamakta olduğunu görürüz. Hele “Mapusane” adlı uzun havası eşliğinde gözyaşlarını tutabilen çok az insan olduğunu söylersek abartmış olmayız..

NE UZUNDUR ŞU FATSA'NIN YOLLARI

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
Kaynak : İsmail SOYSAL Notalayan : Muzaffer SARISÖZEN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Kimi bölgelerimizde olduğu gibi Ünye’de de zamanında yetişmiş bir kısmı bilinen, bir kısmı yitip gitmiş sanatçılar vardır. Bunlar, yeteneklerinin, zekâlarının ve ustalıklarının sonucu o yöre insanının güzel sanat önderi olurlar. Türk halkının tümüyle (hangi inançtan olursa olsun) gerçek sanatçıya verdiği önem, gösterdiği saygı bu anda hemen ortaya çıkar. O, usta sanatçıların etkisine girer. Diyelim ki Yozgat - Akdağmadeni yöresinde filizlenmiş bir sanatçı ''Sürmelim'' türküsünü yapmıştır. Çok üstün bir sunuşla da o yörede türküsünü sevdirmiştir. İkinci bir ''Sürmelim'' türküsünün Ordu ya da Ünye’de ortaya çıkması pek uzun sürmez. Bir başka sanatçı da o ustanın izinden gidecek ve ''Sürmeli''ler çoğalacaktır.

Âşık UMMANÎ

Fahrullah YALDIRAK

            Bir sanatçı yetiştiği ortamın kültürünü yansıtır. İşte sanatçı ile onu yetiştiren ortam arasındaki bu karşılıklı etkileşim en çok Ünye ve yetiştirdiği ozanları arasında görülmektedir.

EVLERİNİN ÖNÜ LİMON PORTAKAL

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Ank. Dev. Kons.
Kaynak : İsmail SOYSAL Notalayan : Hale GÜR


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Bildiğimiz gibi türküler, tavırlarını yakılıp yaygınlaştıkları yöre veya bölgelerden alırlar. Bunun için otantiklik meselesi yapılan icralarda çok önemlidir. Otantik sıfatlarını kaybetmiş türküler, yoz bir kültüre dönüşmüş demektir. Türküler, melodik yapı, tonalite ve renk bakımından oldukça zengin bir karakter de arz eder. Bu itibarla yöremizde inkişaf etmiş olan otantik melodi yapıları türkülerimizin karakterlerinin oluşmasında büyük rol oynamıştır.

   
Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 30.07.2007 17:05 Ünye

            Eğer ağız (diyalekt) özelliği türkülere verilemiyorsa, türkü ne kadar güzel okunursa okunsun, amaç yerine ulaşmaz. Bu yüzden radyo sanatçıları özellikle repertuar seçiminde Ordulu sanatçılar gibi kendi yörelerine yer vermektedirler.

İNCİR KOYDUM SEPETE

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Ank. Dev. Kons.
Kaynak : İsmail SOYSAL Notalayan : Hale GÜR


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Halkımızın çok üzüldüğü günlerin ölümsüzleşmesi için çaba göstermesi sonucunda ise ortaya ''ağıtlar'' çıkar. Andığımız bireysel zulümler, feodal baskılar ve kan davaları sonucunda bu ağıtlar oluşur. Öyle her yasa kaçağına (kaçak, eşkıya) halkımız hor bakmıyor nedense. Mazlumdan yana tavır almak geleneği Türk Kültürü’nün ayrılmaz bir parçası olarak Ünye ve yöresini de etkilemiştir. Beklenenin tersine en şiirsel ağıtlar onlar için yakılıyor. “Hekimoğlu” türküsü buna güzel bir örnektir.

            Türküler hiçbir zaman iktidarın tarafında olmamış, ezilenlerin isyanını anlatmıştır. Biz araştırmacılara düşense onların sosyolojik altyapılarını anlatmak olmalı!.


Kaynak : Hamdi TANSES / Halk Türküleri - 3. Kitap, sh. 18

            Türküler rant kaynağı olarak görülürse kaçınılmaz olarak yozlaşır. “Ünye’den Çıktım da Başım Selâmet” türküsündeki ‘ağla anam ağla' sözcüklerinin ‘ağla annem ağla' diye deforme edilmesi buna güzel bir örnektir.

            Ünye Kültürü’nün önemli bir unsuru olan halk müziğinin doğru bir şekilde tespiti ve icrası, gelecek nesillere doğru olarak aktarılması millî bir görev olarak telâkki edilmelidir. Elbetteki türkülerimizi geliştirmek de görevimizdir, ancak bazı sanatçı olma yolunda efor sarf eden türkücüler, "geliştirmekle değiştirmek arasındaki farkı" henüz kavrayabilmiş değiller sanki!


Kaynak : Hamdi TANSES / Halk Türküleri - 5. Kitap, sh. 170 - 171.

            Türkü yakanlar yörenin meyve, bitki ve hayvanlarını da türkülerinde sıkça kullanmaktan çekinmemişlerdir. "Çıktım Fındık Dalına", "Dağdan Dutdum Bir Cücük Fadimem", "Dalda Fındık Kalmasın", "Gine Yeşerdi Fındık Dalları" "Evlerinin Önü Limon Portakal" ve "İncir Koydum Sepete" türküleri gibi...

  
http://unyezile.com/tokac.htm


Kaynak : Hamdi TANSES / Halk Türküleri - 5. Kitap, sh. 202 - 203.

Hâfız Ali Riza SAĞMAN (1890 - 1965) - Solda : Mevlevî Tahir Olgun
  
Ünyeli Bestekâr - Hânende - Tarihçi - Felsefeci - İlâhiyatçı - Edebiyatçı - Araştırmacı ve Yazar


Kaynak : Hamdi TANSES / Halk Türküleri - 3. Kitap, sh. 263.

THM Sanatçısı Arif DERYAL

http://ozsahinemlak.com/arifderyal/


Kaynak : Hamdi TANSES / Halk Türküleri - 3. Kitap, sh. 298 - 299.

FIRIN ÜSTÜNDE FIRIN

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Taner CAN
Kaynak : Hayrettin ŞENGÜL Notalayan : Taner CAN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

             

ÜNYE VE ORDU YÖRESİ HALK TÜRKÜLERİ DERLEME ÇİZELGESİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE (Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
(TRT THM Sanatçısı Adile KARATEPE'nin Gönderdiği TRT Türk Halk Müziği Repertuar
Çizelgesi'nden ve Halk Ozanı Hamdi TANSES'in Yayımladığı Kitaplardan Büyük Ölçüde İstifade Edilmiştir.)

Yöresi

Kaynak Kişi

Söz

Derleyen

Müzik

Notaya Alan

TRT Repertuar No.

Türkü Adı

Ordu - Vona Muhsin Tercan           Akşam Oldu Yanıyor

Ordu

Kemençeci Ahmet Özkan – İbrahim Kurtul

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00409

Al Tavandan Belleri

    Yunus Emre   Hamdi Tanses     Aşkın Odu Ciğerimi
  Hamdi Tanses Naci Kaynar         Ateş Üstünde Yürüdüm
Ordu - Fatsa Dursun Karaduman   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür 04348 Bahçalarda Mor Meni

Ordu

Vonalı Ahmet Özkan

 

Tuncer İnan

 

Tuncer İnan

00970

Bahçeye Gel Bahçeye

Ordu - Fatsa   Dursun Ali Akınet   Selahattin Aygün     Bana Ne Yazdan Bahardan
Ünye Agâh Gürsoy   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür 04347 Beşiğimin Altı Bakır
Ünye Ömer Çam Ömer Çam         Bir Parıltı Yükselir

Ordu - Boztepe

Muhsin Tercan

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

01354

Boztepe’nin Başında

Ünye Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Bugün Günlerden (Sarı Yani)
Ünye   Hamdi Tanses   Hamdi Tanses     Bülbül

Ordu - Mesudiye

Ramazan Erbaş

 

Ümit Tokcan

 

Nida Tüfekçi

02277

Cenikiden Duttum Darı

Ordu

Ziya Özova

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00550

Çambaşı’na Çıktım Çıram Yanmadı

Ordu Faik Okutken   Kemal Karasüleymanoğlu   Mansur Kaymak 03556 Çıktım Fındık Dalına
Ordu - Korgan Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Çıktım Yayla Düzüne

Ordu

Nevzat Kılıç

 

Ahmet Sezgin

 

Ahmet Sezgin

02334

Çukur Yaylasının Yolu Düz Gider

Ordu - Gölköy

Mustafa Genç

 

Ankara Devlet Konservatuarı

 

 Ateş Köyoğlu

02799

Dağdan Duttum Bir Cücük Fadimem

Ordu

Harut Erman

 

Neriman Tüfekçi

 

Neriman Tüfekçi

01294

Dalda Fındık Kalmasın

Ordu - Aybastı

Ramazan Çetin

 

Tuğrul Şan

 

Tuğrul Şan

01189

Dere Kenarında Tuzak Kurdular

Ordu

Muhsin Tercan

 

Yıldız Ayhan

 

 Yıldız Ayhan
Altan Demirel

03335

Düz Mahalle İçinde

Ordu - Mesudiye

Ümit Tokcan

 

Tuncer İnan

 

 Tuncer İnan

03390

Ekini Biçe Biçe

Ordu - Mesudiye

Cengiz Dilaver

 

Tuğrul Şan

 

Tuğrul Şan

01187

Emine'm Pazar mısın?

Ünye İsmail Soysal   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür

04342

Evlerinin Önü Limon Portakal
Ordu Muhsin Tercan   Nurettin Çamlıdağ       Fındık Dalları

Ordu

Nevzat Kılıç
Yöre Ekibi

 

Ali Rıza Gündoğdu
TRT Erzurum

 

Bülent Aslan

03218

Fındık Toplayan Kızlar

Ünye Hamdi Tanses - Osman Ocaktan (Çavuş)   Hamdi Tanses       Gemi Geliyor Gemi
Ünye İsmail Soysal   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür
Tuncer İnan
04346 Geminin Ambarına

Ordu - Mesudiye

İbrahim Tokluca

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00406

Gidemem Şiraz’a Ben

Ordu

Muhsin Tercan

 

Nurettin Çamlıdağ

 

Saadettin Gürhan

03172

Gine Yeşerdi Fındık Dalları

Ordu - Perşembe Kadir Önel   Erdem Çalışkanel   Erdem Çalışkanel 03937 Girebi Alayım mı Fadimem
Ordu Hamdi Tanses Sefil Selimî TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Hamdi Tanses Erdem Çalışkanel 04252 Gök Kubbe Altında
Ordu Nihat Karaca   Erkan Sürmen   Erkan Sürmen 02877 Görünür Melet Çayı
Ordu - Mesudiye / Kışlacık Hüsnü Kahraman   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 02812 Gümüş Ucu Mercanım
Ordu - Fatsa   Dursun Ali Akınet   Selahattin Aygün Ünal Günsay   Halil İbrahim

Ordu - Mesudiye  Yukarıfallıca

Rüştü Tuncalı

 

Ankara Devlet Konservatuarı

 

Ateş Köyoğlu

02813

Hanım Senin Ne Güzel Gasların var

Ordu - Aybastı - Reşadiye

Sabahattin Kaçmaz
Hamdi Tanses

 

Tuğrul Şan
Hamdi Tanses

 

Tuğrul Şan

01186

Hatiboğlu Nam Verür

Ordu - Fatsa

Töreli Hafız
Ümit Tokcan
Kadir İnanır

 

Ümit Tokcan
Hamdi Tanses

 

Ümit Tokcan

00110

Hekimoğlu Derler Benim Aslıma

Ordu - Ünye Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Irmak Kenarında

Ordu - Mesudiye

Rüştü Tuncalı

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

01151

İki Durnam Gelmiş Yolda Yorulmuş

Ordu

Ziya Özova

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

01170

İmeciler Geliyor

Ünye İsmail Soysal   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür 04345 İncir Koydum Sepete
Ordu - Gürgentepe Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla

Ordu

Ümit Tokcan   Tuncer İnan   Tuncer İnan

03391

Keçi Saldım Bayıra
Ordu - Perşembe (Vonalı) Ahmet Özhan   Ankara Devlet Konservatuarı   Hale Gür

04344

Kemençemin Başına

Ordu - Mesudiye  Yukarıfallıca

Rüştü Tuncalı

 

Ankara Devlet Konservatuarı

 

Ateş Köyoğlu

02820

Kemençemin Başında

Ordu

Beytullah Şanlıyurt

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

00117

Kemençemin Telleri

Ünye Ziya Satır Ziya Satır         Kesir Bağları

Ordu

Ahmet Özkan

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00744

Kırmızılım Kırmızılım

Ordu

Muhsin Tercan

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

01979

Kırmızılım Tutam Tutam

Ünye

Fehim Canal

 

Sadi Yaver Ataman

 

Adnan Ataman

01734

Köprüyü Dolanma Köprü Yıkıktır

Ordu Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Lazotlar

Ordu - Akkuş

Kâni Coşkun
Hamdi Tanses

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01929

Ne Durursun Oralarda (Yanma Da Güzelim)

Ordu - Ünye

İsmail Soysal

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00542

Ne Uzundur Şu Fatsa’nın Yolları

Ordu - Mesudiye

Ramazan Erbaş

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

01641

Ocağa Koydum Kazan

Ordu

Kadir Üstündağ

 

Ahmet Yamacı

 

Muzaffer Sözen

01550

Ordu’nun Dereleri

Ordu

Muhsin Tercan

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

01499

Ordu’nun Sokakları

Ordu - Akkuş

Ümit Tokcan

 

Tuncer İnan

 

Tuncer İnan

00189

Oy Bir Sigara Ver Bana

Ordu

Muhsin Tercan

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

01638

Oy Gemici Gemici

Ordu

Muhsin Tercan

 

Ahmet Yamacı

 

Ahmet Yamacı

02044

Oy Kemençe Kemençe

Ordu Hüseyin Birben   Tuncer İnan   Tuncer İnan

03392

Oy Zalutların Alçağı

Ordu

Muhsin Tercan

 

Ali Canlı

 

 Ali Canlı

03159

Perşembe’nin Düzleri

Ordu - Ünye Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Peştemalın Tersine

Ordu - Ünye

İsmail Soysal

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00317

Sabah Güneşi Doğdu Boyalı Konaklara

Ordu - Aybastı

Ramazan Çetin

 

Tuğrul Şan

 

Tuğrul Şan

01188

Sevdiğime Varamadım (Abum Abum Gız Abum)

Ordu - Mesudiye

Ramazan Erbaş

 

Nida Tüfekçi

 

Nida Tüfekçi

02337

Sildirge Sildirge Yağan Yağmurlar

Ordu Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Soytarıoğlu
Ünye Fethi Gençalioğlu
Hamdi Tanses
  Hamdi Tanses       Sürmeli Naciye'm
Ordu - Akkuş Anonim           Şu Akkuş'un Gürgenleri
Ünye Ozan Kulfani Ozan Kulfani   Ozan Kulfani     Şu Benim Ünye'min Suyu

Ünye

Fethi Gençalioğlu

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01862

Şu Derenin Boyuna

Ordu - Gölköy

Ahmet Sırtbaş

 

Ankara Devlet Konservatuarı

 

Ateş Köyoğlu

02831

Tabakamda da Tütün Az

Ordu Yusuf Aydın   Ahmet Çoban       Torunoğlu (Ben Sürüye Yol Verdim)
Ünye Recai Güdek           Tüfeğini Omzuna Dakanlar

Ordu - Giresun

Sarı Recep

 

Muzaffer Sarısözen

 

Muzaffer Sarısözen

00891

Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna

Ünye Hüseyin Özdil Hüseyin Özdil         Ünye (Çok Eski Tarihlerin)

Ordu - Ünye

Fethi Gençalioğlu

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01932

Ünye’den Çıktım Da Başım Selâmet

Ordu - Mesudiye  Yukarıfallıca Rüştü Tuncalı   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 02833 Yâr Çiçeğim Çiçeğim
Ünye Fethi Gençalioğlu   Nurettin Çamlıdağ   Nurettin Çamlıdağ

03530

Yâr Sana Beşik Alayım Mı?
Ordu Yöre Ekibi   TRT Müzik D. Bşk. THM Müd.   TRT THM Repertuar Kurulu 02619 Yârimin Geydiği Yeşil Entari
    Hamdi Tanses   Hamdi Tanses     Yayla Çiçeğim
Ordu Ümit Tokcan   Tuncer İnan   Tuncer İnan 03394 Yayla Yaylaya Bakar

Ordu - Akkuş - Ünye

Fethi Gençalioğlu
Hamdi Tanses

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01924

Yayla Yaylaya Bakar (Hatipoğlu)

Ordu - Korgan Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Yayla Yollarında (Göller Göller)
Ordu - Aybastı Hamdi Tanses   Hamdi Tanses       Yayla Yollarında Menevşeler Bitmiş
Ordu   Hamdi Tanses   Hamdi Tanses     Yeni Yol Üstünde (Metin'in Ağıdı)

Ordu

Lütfullah Topçuoğlu
Hamdi Tanses

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01916

Yeni Yolun Bükmeleri (Elifoğlu Havası)

Ordu

Ali Rıza Gündoğdu

 

Tuncer İnan

 

 Tuncer İnan

03396

Yeni Yolun Bükmesini Dolaşamadım

Ordu - Akkuş

Kâni Coşkun
Hamdi Tanses

 

Hamdi Tanses

 

Tuncer İnan

01933

Yıkırganın Armudu

Ordu - Fatsa   Dursun Ali Akınet   Selahattin Aygün     Yolun Sonu Görünüyor
Ordu - Fatsa Dursun Karaduman     Ankara Devlet Konservatuarı Hale Gür 04343 Yüce Dağ Başında Bir Ulu Çınar

Hamdi TANSES'in Enstrüman Koleksiyonundan Bazıları.
  
Hamdi TANSES Fotoğraf Arşivi

GEMİNİN AMBARINA

Yöresi : Ordu - Ünye Derleyen : Ank. Dev. Kons.
Kaynak : İsmail SOYSAL Notalayan : Tuncer İNAN - Hale GÜR


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            KAYNAKÇA :

 1. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 1. Kitap – 303 sh., SAY Yayınları, 4. Baskı, İst./2004.

 2. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 2. Kitap – 295 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2004.

 3. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 3. Kitap – 288 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 4. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 4. Kitap – 304 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 5. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 5. Kitap – 304 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 6. TANSES, Hamdi – Öyküleriyle Halk Türküleri – 480 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 7. TANSES, Hamdi – Notalarıyla Karadeniz Türküleri – 240 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, Şubat 1997.

 8. KARATEPE, Adile - TRT THM Sanatçısı - http://www.adilekaratepe.com

 9. http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=Ü

 10. Taner CAN, Salih TURHAN - Ordu'nun Dereleri - Ordu Türküleri / (Ordu Belediyesi Kültür Yayınları - Ankara 2006, 405 sh. + 2 CD).

 11. http://www.turkuler.com/

 12. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara - 1991, sh. 908 - 909.

M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Loj. Bahçesi - Ank.

Fotoğraf : Gizem AKYUNAK - Temmuz 2006
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR