ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 25 Nisan 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

NOTA VE SÖZLERİYLE
ZİLE VE YÖRESİ
TÜRKÜLERİ

Derleme : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

M. Ufuk MİSTEPE "Zile Türküleri" Adlı Kitabıyla Turizm Haftası'nda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 13.04.2008 Ankara

NOTA VE SÖZLERİYLE
ZİLE VE YÖRESİ
TÜRKÜLERİ

Zile Belediyesi Kültür Yayınları No. 4

15/20 Nisan 2008 Turizm Haftası'nda Zile Kültürü'ne Hediye Olunmuştur.

            Türkülerimiz gerek ezgileri gerekse sözleriyle millî kültürümüzün özünü teşkil eden halk kültürümüzün en zengin, sanat yönünden de en seviyeli ürünleridir. Zile halkı tüm Türk Milleti gibi acılarını, sevinçlerini, kahramanlığını, sevgisini, nefretini, hoşgörüsünü türkülere dökmüştür.

Araştırmacı Bekir ALTINDAL, Âşık Ali KURT ve Oğlu Murtaza Haydar Bir Söyleşide

Bekir ALTINDAL Fotoğraf Arşivi

DERDİNDEN DEL'OLDUM
İNAN VALLAHİ

        Yöresi : Zile - Çakırcalı Köyü          Derleyen : Arif MEŞHUR
        Kaynak : Murtaza KURT          Notalayan : Ali CANLI


Kaynak : Hamdi TANSES - HALK TÜRKÜLERİ, 3. Kitap

            Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür.

Bedri ÖZDEMİR

Tar - Saz - Klavye Ustası - TRT Müzisyeni

            Önceleri kişi yaratmalarıyla ortaya çıkan türküler, başlangıçta sahibi belli ürünlerdir. Ancak zamanla, türkünün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Türküler böylelikle anonimleşirler. Anonimlik sürecini tamamladıktan sonra toplumun malı olurlar. Önceleri mahallî hüviyet gösteren türküler, zamanla millî hüviyete bürünürler. İlk yaratıcı kişinin malı iken duygu ve düşünce yönünden halkı ilgilendirirse, o zaman ağızdan ağıza dolaşmaya başlarlar.

KINALI ALİ TÜRKÜSÜ

      Yöresi : Zile       Söz : Ahmet DİVRİKLİOĞLU
      Müzik : Tekin KİREÇÇİ       Notalayan : Ali İhsan DİVRİKLİOĞLU

Âşık Veysel - Zile'de
Zahireci Selaattin Zorlu ve Bir Arkadaşı

T.C. Kültür Bakanlığı/Dostlar Seni Unutmadı

 

Kınalı Ali Türküsü Sözleri : Ahmet DİVRİKLİOĞLU (Tufan)

- 2 -

     Çanakkale Tabyası
     Türk’ün onur kalesi
     Yiğitlerin içinde
     Ali’m var kınalısı

 

     Ali’m Kınalı Ali’m
     Tomurcuksun Gül Ali’m
     Ali’m Kınalı Ali’m
     Dön Zile’ye gel Ali’m
 

- 3 -

     Ali’mden haber geldi
     Dediler Şehit oldu
     Vatana kurban olsun
     Bugünler için doğdu

 

     Ali’m Kınalı Ali’m
     Tomurcuksun Gül Ali’m
     Ali’m Kınalı Ali’m
     Gözüm yaşı sel Ali’m
 

Tekin KİREÇÇİ Kültür Evi'nde Bir TV Programı Çekiminde.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

ELİNDE DÜLDÜL

   Yöresi : Zile    Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
   Kaynak : Sırrı SARISÖZEN    Notalayan : Muzaffer SARISÖZEN


Kaynak : Hamdi TANSES - HALK TÜRKÜLERİ, 4. Kitap

            Halk müziğimizin en önemli özelliklerinden biri içinde bulunduğumuz toplumun geçmişini (Kınalı Ali türküsü), inançlarını (Hak Muhammet Ali Göndermiş türküsü), utançlarını (Utansın türküsü), sevdalarını (Ben Yârimi Gördüm Aşk Pınarında ve Hep Senin İçin türküleri), zevklerini (Löküs Koydum Tavana türküsü), doğasına tutkunluğunu (Zile Bağları türküsü), eğlencesini (Armuttan Kayacağım türküsü), acılarını (Hey Onbeşli Onbeşli türküsü), beklentilerini (Abdal Olsam Şallar Giysem türküsü), gelenek ve göreneğini (Boducoğun Kavağın Dibi türküsü), ibret alınacak olaylarını (Akıl Gel Beri Gel Beri türküsü), endişelerini (Deli Gönül – İşte Dünya Malı türküsü) ve hasretini (Bundan Sonra Senin Olsun türküsü) belirtmesidir. Bu açıdan türkülerimiz, Zile’nin sosyal gerçeği ve kültürel alt yapısının yansıtılmasında büyük önem taşımaktadır.

            Halk şiirinde tip olarak gerçekte iki tür vardır: Mani ve Koşma. Öteki türler yani Türkü, Semai, Destan, Varsağı, İlâhi ve Nefes ise bu iki tipin türevleridir. Dudak (Leb) Değmez, Güzelleme, Koçaklama ile Aruzlu Türküler (Divan, Selis, Semai, Kalenderi, Satranç ve Vezn-i Aher) de halk kültürümüzün diğer zenginlikleridir.

EL VURUP YAREMİ İNCİTME TABİP

Yöresi : Zile Derleyen : Ali Ekber ÇİÇEK
Kaynak : Sadık DOĞANAY Notalayan : Nida TÜFEKÇİ


Kaynak : Hamdi TANSES - HALK TÜRKÜLERİ, 5. Kitap

Belediye Başkanı Zile Âşıklarıyla Kiraz Festivali'nde

 


Kaynak : Hamdi TANSES - HALK TÜRKÜLERİ, 5. Kitap

            Türküler genellikle yedi, sekiz ve on bir hece ile söylenmişlerdir. Ancak az sayıda da olsa başka yörelerde ve Zile’de beş, on üç ve on beş heceli şiirler de vardır. "Zileli’yiz Dediler" türküsü yedi hece, "Yandı Yürek Yâr Elinden" türküsü sekiz hece, "El Vurup Tabibe İncitme Beni" türküsü ise 11 hece ile söylenmişlerdir ve 11 heceli türküler Zile'de çoğunluğu teşkil etmektedirler.


Âşık Ferruzî (Feramuz YÜNAL)

Gönderen : Udî Bekir AKSOY
 

            Halkbilimci H. Cahit Öztelli’ye göre : "Halkın iç âlemini yaşatan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan en dikkate değer edebî mahsuller türkülerdir...Genel olarak türkü adını taşıyan manzumelerde değişmez bir ölçü ve şekil yoktur. Yalnız saz şâirleri tarafından sanat düşüncesiyle meydana getirilen türkülerde belli ve değişmez bir şekil vardır. Sözlü halk ezgilerinin en çok rastlanılan biçimleri ''bentlerden'' sonra, ''bağlantı'' (nakarat, kavuştak, dönderme) denen belirli kalıpların tekrar edildiği biçimlerdir ki; buna ''türkü'' adı verilir.

            Türküler, genellikle belirli bir konuyu işleyen ve anlam bakımından birbirine bağlı bentlerden meydana gelmiştir. Uzun bir geleneğe bağlı olan bu türkülerde kavuştak (nakarat) bulunması şarttır. Birinci dörtlüklerin 2. ve 4. mısraları ile sonraki dörtlüklerin 4. mısraları hep aynıdır."

YENİ ÇİFLİK DERLER
ÇÖLÜN DÜZÜNDE

    Yöresi : Ordu - Tokat      Derleyen : Tuncer İNAN
    Kaynak : Ümit TOKCAN      Notalayan : Tuncer İNAN


Kaynak : Ordu'nun Dereleri - ORDU TÜRKÜLERİ

            Türk Halk Müziğimizin en belirgin özelliklerinden biri yerel nitelikli olması diğeri önemli özelliği, üslûp ya da tavır özelliğidir. Türkünün sesleri kadar, onun söyleniş biçimini belirleyen bu özellikler de önemli rol oynamaktadır. İşte bu özellikler, Zileli’nin değişen karakteristik özelliklerini belirler.

Âşık Ali KURT, Araştırmacı Bekir ALTINDAL ile Bir Türkü Söyleşisinde

Bekir ALTINDAL Fotoğraf Arşivi

ABDAL OLSAM ŞALLAR GİYSEM

    Yöresi : Zile      Derleyen : Arif MEŞHUR
    Kaynak : Murtaza KURT      Notalayan : Arif MEŞHUR

  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=3974

 

27.05.1975 tarihinde Arif Meşhur tarafından derlenmiştir. Tokat, Zile'ye aittir. Ağnime, bedenime; Iragip, rakip; Diline viro olmak, diline dolamak anlamlarına gelmektedir. Rept. No. : 1458

    

       Abdal Olsam Şallar Giysem

     Abdal olsam şallar giysem ağnime
     Gezen abdallara (da anam) eş deli gönül
     Ta ezelden âşıkların kalbine
     Değer iragipten (anam) taş deli gönül

     Bir hüsnü güzele (anam) meylimi verdim
     Kalbimde ikrarımda (anam) dilimde verdim
     Ben dostu gördükçe (anam) artıyor derdim
     Aksın gözlerimden (anam) yaş deli gönül

     (Yeldirme)
     (Ey dost) Sen özümü erenlerden ayırma
     Zamane halkına sırrın duyurma
     Âlem sele gitmiş yanıp kayırma
     Sen kendi sevdana coş deli gönül

 

            Kimi bölgelerimizde olduğu gibi Zile’de de zamanında yetişmiş bir kısmı bilinen, bir kısmı yitip gitmiş sanatçılar vardır. Bunlar, yeteneklerinin, zekâlarının ve ustalıklarının sonucu o yöre insanının güzel sanat önderi olurlar. Türk halkının tümüyle (hangi inançtan olursa olsun) gerçek sanatçıya verdiği önem, gösterdiği saygı bu anda hemen ortaya çıkar. O, usta sanatçıların etkisine girer.

Ozan Fedai KOÇ Abbas KUL'un Evinde Türkü Ziyâfetinde

Abbas KUL Fotoğraf Arşivi

ARMUTTAN KAYACAĞIM

    Yöresi : Zile      Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
    Kaynak : Zileli Halil      Nota Gön. : Ç. Gökay SEÇKAL
  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=1688

TRT Repertuvarındaki hali


Armutdan kayacağım
Sallan gel bakacağım
Yârime nazar değmiş
Nazarlık takacağım

Ah niçin hanım da niçin
Ah niçin hanım canım niçin
Öldüm yâr yâr senin için

Armut dalda bir sıra
Yârim gitmiş Mısır'a
Koyun olsam yayılsam
Yârimin ardı sıra

Ah niye hanım da niye
Ah niye hanım canım niye
Öldüm yâr yâr diye diye

            Bir sanatçı yetiştiği ortamın kültürünü yansıtır. İşte sanatçı ile onu yetiştiren ortam arasındaki bu karşılıklı etkileşim en çok Zile ve yetiştirdiği âşık ve ozanları arasında görülmektedir.

Bir Gazete Kupüründe SEYİT AL ve Bedri ÖZDEMİR Haberi

HAK MUHAMMET ALİ GÖNDERMİŞ

  Yöresi : Zile      Derleyen : Ank. Dev. Konsr.
  Kaynak : Sadık Öztaşdemir      Notalayan : Ateş KÖYOĞLU
  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=8506

 

Tokat İli'nin, Zile İlçesi'nden,
Kervansaray'a ait olan bu türkü, Ankara Devlet Konservatuarı tarafından derlenmiştir. Rept. No. : 3007

    

  Hak Muhammet Ali Göndermiş

    Hak Muhammet Ali göndermiş
    Hünkâr Hacıbektaş Velî göndermiş
    Şu dünyada can da tene bir konuk
    Muhammet meydanı kabul et isteyince

    Şu dünyada ben istemem durmaktan
    Muhammed'e kendi verdi parmaktan
    Cennet-i âlemde akan ırmaktan
    Güzel benlerini sevdiğim dilber

    Kömür gözlüm yollarımı gözlermiş
    Bekleme yolumu gelemem dilber
    Eşim dostum yâranlarım özlermiş
    Büküldü bellerim gelemem dilber

    Şu dünyada ben usandım durmaktan
    Altın yüzük şule verir parmaktan
    Cennet-i alâda Kevser Irmak'tan
    Ben sensiz içemem sevdiğim dilber

 

            Bildiğimiz gibi türküler, tavırlarını yakılıp yaygınlaştıkları yöre veya bölgelerden alırlar. Bunun için otantiklik meselesi yapılan icralarda çok önemlidir. Otantik sıfatlarını kaybetmiş türküler, yoz bir kültüre dönüşmüş demektir. Türküler, melodik yapı, tonalite ve renk bakımından oldukça zengin bir karakter de arz eder. Bu itibarla yöremizde inkişaf etmiş olan otantik melodi yapıları türkülerimizin karakterlerinin oluşmasında büyük rol oynamıştır.

Mimar Tekin KİREÇÇİ Zile Türkülerini Çalıp Söylerken

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

HATIRINA DÜŞMEZ 1

  Yöresi : Zile      Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
  Kaynak : Mahmut SALAN      Notalayan : Muzaffer SARISÖZEN
  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=3958

Yareli Durna. 585 Repertuvar No. ile TRT Arşivine giren türküyü Muzaffer Sarısözen derlemiştir. Türkünün/şiirin aslı Bolulu Âşık Dertli'ye aittir.

  Hatırına Düşmez 1

Hatırına düşmez sormaz halimden
Kirpikleri siyah kalem kaşlı yâr
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)
Fikrin zikrin çıkmaz oldu aklımdan
Kendi melül melül gözü yaşlı yâr
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)

Gönül aşk atına binip yarışmaz
Gamı hicran devranına karışmaz
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)
Çoktan beri küsülüyüz barışmaz
Benimnen mercimeği taşlı yâr
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)
.
Dertli seri sefil gurbet ellerde
Bir zaman şöhreti gezer dillerde
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)
Yârim gelir deyi gözü yollarda
Anadan gülmedik garip başlı yâr
(Durnam durnam durnam durnam)
(Yareli durnam allıdır sunam ey)

            Eğer ağız (diyalekt) özelliği türkülere verilemiyorsa, türkü ne kadar güzel okunursa okunsun, amaç yerine ulaşmaz. Bu yüzden radyo sanatçıları özellikle repertuar seçiminde Tokatlı sanatçılar gibi kendi yörelerine yer vermektedirler.

Zile Kültür Derneği Etkinlikleri (Mehmet Demirtola Fotoğraf Arşivi)

Kültür Derneği'nin Sanat, Spor, Müzik, Tiyatro Konularındaki Çalışmalarında Bulunan O Günün Gençleri Toplu Halde :
Behzat, Mehmet, Ahmet Kâğızman, İsmail Özus, Gündüz Böke, Mehmet Demirtola, Ali Koççoban,
Sezai Ercanlı, Mehmet Sezen, Mehmet Kâğızman, Turan, Tuğrul Mumcu, Mehmet Âli Erdin, Adnan Ünlütürk,
Fikret Tarhan, Şeref Atagenç, Hami, Muammer Eken, Ferit Oktar, Nebioğlu Şahin

            Halkımızın çok üzüldüğü günlerin ölümsüzleşmesi için çaba göstermesi sonucunda ise ortaya ''ağıtlar'' çıkar. Andığımız bireysel zulümler, feodal baskılar ve kan davaları sonucunda bu ağıtlar oluşur. Öyle her yasa kaçağına (kaçak, eşkıya) halkımız hor bakmıyor nedense. Mazlumdan yana tavır almak geleneği Türk Kültürü’nün ayrılmaz bir parçası olarak Zile ve yöresini de etkilemiştir. Beklenenin tersine en şiirsel ağıtlar onlar için yakılıyor.

Klârnet ve Cümbüş Ustası Dursun KARAKAŞ

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

HEP SENİN İÇİN

    Yöresi : Zile      Derleyen : Süleyman YILDIZ
    Kaynak : Zileli Âşık Fedai      Nota Gön. : Ç. Gökay SEÇKAL
  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=5558

Şiir/Türkü TRT Arşivinde Âşık Feryadi mahlâslı olarak ve Tunceli yöresi bilgisi verilerek aktarılmaktadır. Süleyman Yıldız tarafından derlenmiştir. Rept. No. : 2140

                     Hep Senin İçin

      Nedir benim melül mahzun gezdiğim
      Ağlayıp yandığım hep senin için
      Ciğerimi delik delik deldiğim
      Ağlayıp yandığım hep senin için

      Yandırdın odlara düşürdün nâra
      Ciğer büryan oldu yüreğim yare
      Lokman ele geçse bulunmaz çare
      Yanıp yakıldığım hep senin için

      Canım intizarda gözüm yollarda
      Beni Mecnun edip koydun çöllerde
      Diyâr-ı gurbette garip ellerde
      Ağlayıp yandığım hep senin için

      Fedai der böyle imiş kaderim
      Dünya benim olsa şâd olmaz gönlüm
      Hep senin içindir eğridir boynum
      Ağlayıp yandığım hep senin için

            Türküler hiçbir zaman iktidarın tarafında olmamış, ezilenlerin isyanını anlatmıştır. Biz araştırmacılara düşense onların sosyolojik altyapılarını anlatmak olmalı!.

            Türküler rant kaynağı olarak görülürse kaçınılmaz olarak yozlaşır. “Zileli’yiz Dediler” türküsündeki ‘Gez gez ağam gez paşam gez / Bir de şu Zile’yi gez' sözcüklerinin ‘Gez gez anam gez / Tokat’ı gez Turhal’ı gez / Bir de şu Zile’ye uğra / Bir de şu Zile’yi gez' diye deforme edilmesi buna güzel bir örnektir.

Müzisyen Hasan ŞENDOĞDU

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

HER SABAH HER SABAH
GÜLŞEN İÇİNDE

    Yöresi : Zile      Derleyen : Nida TÜFEKÇİ
    Kaynak : Sadık DOĞANAY      Notalayan : Nida TÜFEKÇİ
  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=8818

 

 

12.08.1977 tarihinde Nida Tüfekçi tarafından derlenmiştir. Tokat, Zile'ye aittir. Rept. No. : 1468

  Her Sabah Her Sabah Gülşen İçinde

         Her sabah her sabah gülşen içinde
         Ne firkatli düştüm
         (Canım canım canım çare bülbülem)
         Sen de benim gibi devran içinde
         Bulmadın derdine çare bülbülem

         Türlü sevdalara saldın bu başı
         Dinmedi âlemde çeşmimin yaşı
         Titretir yaremi kavim kardeşim
         Garip düştüm bu diyâre bülbülem
         (Canım canım canım gülüm gülüm yörü)

         Sıtkı'nın dertleri dilde müşküldür
         Bu aşkın elinden
         (Gülüm gülüm gülüm gözlerim seldir)
         Senin arzumanın bir gonca güldür
        
Benim arzumanım bir gonca güldür

 

 

Nebi YILMAZ Türk Halk Müziğini İcra Ederken

18.10.1997

            Zile Kültürü’nün önemli bir unsuru olan halk müziğinin doğru bir şekilde tespiti ve icrası, gelecek nesillere doğru olarak aktarılması millî bir görev olarak telâkki edilmelidir. Elbetteki türkülerimizi geliştirmek de görevimizdir, ancak bazı sanatçı olma yolunda efor sarf eden türkücüler, "geliştirmekle değiştirmek arasındaki farkı" henüz kavrayabilmiş değiller sanki!

Bekir AKSOY, M. Ufuk MİSTEPE, KIVIRCIK ALİ, Hüseyin GÜLSÜN ve Dursun KARAKAŞ

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi

            Türkü yakanlar yörenin meyve, bitki ve hayvanlarını da türkülerinde sıkça kullanmaktan çekinmemişlerdir. "", "", "", "" "" ve "" türküleri gibi...

YAZ BAHAR AYINDA
GELEYİM DERDİM

    Yöresi : Zile      Derleyen : Arif MEŞHUR
    Kaynak : Ali KURT      Notalayan : Arif MEŞHUR

  
Kaynak : http://www.turkudostlari.net/nota.asp?turku=9834

Arif Meşhur tarafından derlenmiştir.
Tokat, Zile'ye aittir. Rept. No. : 2147

 Yaz Bahar Ayında Geleyim Derdim

      Yaz bahar ayında geleyim derdim
      Gelemedim gül yüzlü yâr küstün mü
      Hakipaye yüzler süreyim derdim
      Süremedim gül yüzlü yâr küstün mü

      Selâm ister Beytullah'ın kulları
      Dağlar kardır aşamadım belleri
      Al yanakta al kırmızı gülleri
      Deremedim gül yüzlü yâr küstün mü

      Veli'm eydür işim gücüm zar idi
      Beni bu sevdaya salan zar idi
      Konuşmaya çok müşküller var idi
      Soramadım gül yüzlü yâr küstün mü

HALK OZANLARIMIZ

Sadık DOĞANAY

1933 - 23.01.1979
Âşık FERRUZÎ

Feramuz YÜNAL
Salman DÜŞTÜ

- 02.11.2003
Âşık Ali KURT

1931 -
Âşık Kul Semaî

 
Biçare Köroğlu Murat GÖRAL

1940 - 1999
Halk Ozanı Kadir AKALAN

Kaynarî (Gaynarî)
Âşık Eminî DÜŞTÜ

20 Ekim 1943 Zile -
Âşık Aydın Ali

1928 Zile -

            Yaylaya çıkış havaları, çok az örnekler dışında Erzurum'da, Kars'ta yoktur örneğin. Kendileri yayladır çünkü. Tokat yöresi yaylaları ise bu açıdan türkü yakılmasında belirleyici faktör oluşturmaktadır. Güzel Yaylam, Yayla Çiçeği misin?, Yayla da Yollarında Göç Kater Kater, Yayladan mı Geliyon, Oğul Yârim Yaylalardan Aş da Gel, Topçam Yaylası Düz Yıldız Işılar türküleri buna güzel örnekler teşkil eder.


PLÂK İNGİLTERE BASIMI (Yazısı Osmanlıca) ve TEMİZ DURUMDA.
A YÜZÜ SİVAS'IN BAĞLARI, B YÜZÜ ZİLE ANADOLU ŞARKISI (HAMİD BEY)

MEVLİDHANLARIMIZ

Münadiye ÖZEROL

Amasya Cad. - Gazneli Sokak
Şâir Ömer ALTUNSOY (Emekli Postacı)

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 27.03.2006

            Türkü yakanlar yörenin meyve, bitki ve hayvanlarını da türkülerinde sıkça kullanmaktan çekinmemişlerdir. "Armuttan Kayacağım", "Al Elmanı Yedin mi?", "Darı Goydum Ambara (Emine'm)", "Depe Başı Kirezler", "Sarı Buğday Başıyım", "Portakal Dilim Dilim", "Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar", "Sarsı Kıranında Kır Atım Kişner", "Ekin Ektim Çöllere", "Uzun Olur Amasya'nın Selvisi" ve "Madımak Uzar Gider" türküleri gibi...

             

Tokat Yöresi Âşıkları

ZİLE VE TOKAT YÖRESİ HALK TÜRKÜLERİ DERLEME ÇİZELGESİ
Derleme : M. Ufuk MİSTEPE (Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
(TRT THM Sanatçısı Adile KARATEPE'nin Gönderdiği TRT Türk Halk Müziği Repertuar
Çizelgesi'nden ve Halk Ozanı Hamdi TANSES'in Yayımladığı Kitaplardan Büyük Ölçüde İstifade Edilmiştir.)

Yöresi

Kaynak
Kişisi

Söz

Derleyen

Müzik

Notaya Alan

TRT Repertuar No.

Türkü Adı

Zile Murtaza Kurt   Arif Meşhur   Arif Meşhur 1458 Abdal Olsam Şallar Giysem Aynime
Zile   Zileli Ceyhunî         Akıl Gel Beri Gel Beri
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0221 Akşam Oldu Gün Dolaşmaz
Çamlıbel - Akpınar Ayhan Çabuk   Mansur Kaymak   Mansur Kaymak 3554 Al Elmanı Yedin mi?
Reşadiye Aslan Kurt   Arif Meşhur   Nida Tüfekçi 0593 (?) Ala Çorap Örmedim (Kıymet)
Tokat - Zile Zileli Halil   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0362 Armuttan Kayacağım
Artova - Büget Köyü İsmail Tüccar   Talip Özkan   Talip Özkan 1854 Aşağıdan Gelen Elin Galdursun
Reşadiye Başaran Yıldız   Ümit Tokcan   Tuncer İnan 3386 Aşağıdan Gelen Yaylı Makine
Zile - Silis Köyü Sadık Keşan
Yusuf Taş
M. Sağlam
  Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0513 Aşıp Aşıp Garlı Dağlar Gelirsin
Zile   Zileli Ceyhunî         Başım Alıp Gidem Hangi Diyâra
Reşadiye Mihrican Bahar   Yücel Paşmakçı   Yücel Paşmakçı 1208 Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın
Zile - Bacul Sadık Uluışık   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 2998 Ben Yârimi Gördüm Aşk Pınarında
Tokat Mahmut Sağlam   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 2764 Biner Atın Eyisine
Zile Sadık Doğanay
Ahmet Başar
  Ali Ekber Çiçek   Nida Tüfekçi 2043 Bir Güzeli Methedeyim
Zile Sadık Doğanay   Arif Meşhur   Arif Meşhur 2271 Bir Güzelin Hasretinden Ahından
Turhal - Kelkit Köyü Mehmet Aslan Dağdeviren   Nurettin Çamlıdağ   Kemal Koldaş 3510 Bir Seher Uğradım Göl Kenarına
Zile   Bekir Altındal   Tekin Kireççi     Boducoğun Kavağın Dibi
Turhal - Kelkit Köyü Mehmet Aslan   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0702 Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım
Tokat İbrahim Karataş   Mustafa Hoşsu   Mustafa Hoşsu 0036 Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Nida Tüfekçi
Arif Meşhur
1193 Bülbül Ne Ötersin Virandır Bağın
Niksar Hüseyin Arsal   Ankara Devlet Konservatuarı   Altan Demirel 4438 Bülbülü Suladım Altın Tasınan
Tokat Kemal Bilsel Sarısözen   Kemal Bilsel Sarısözen   Yücel Paşmakçı 4210 Camekânın İçinde Ayna mısın Cam mısın?
Reşadiye - Kızılcaören Ky. İsmail Çoban   Hayrettin Koyuncu   İsmet Akyol 2643 Câminin Ezanı Yok
Zile   Âşık Eminî Düştü         Cumhuriyet Rejiminin Kitabı
Tokat Selim Önder   Ahmet Yamacı   Ahmet Yamacı 0037 Çamlar Altına
Artova Yöre Ekibi   Talip Özkan   Talip Özkan 4377 Çay Aşağı Kurt İzi
Tokat - Kavaklık Âşık Veli Aydın   Ankara Devlet Konservatuarı   Ali Canlı 2917 Dağdan Davar Aşdı mı?
Reşadiye - İskesür Köyü Mehmet Keleş
İsmail Çoban
E. Özdemir
  Hayrettin Koyuncu   İsmet Akyol 2641 Darı Goydum Ambara (Emine'm)
Zile   Âşık Eminî Düştü         Deli Gönül (İşte Dünya Malı)
Reşadiye - Tinyaba Zeynel Aslan   TRT Müzik Dairesi Bşk. THM Müd.   Ali Canlı 2969 Depe Başı Kirezler
Zile - Çakırcalı Köyü Murtaza Kurt   Arif Meşhur   Ali Canlı 2922 Derdinden Del'oldum İnan Vallahi
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Arif Meşhur 0876 Dere Geliyor Dere
Reşadiye Mihrican Bahar   TRT İstanbul Radyosu THM Müd.   Ali Canlı 2003 Dereler Gölgelendi
Tokat Abbas Öz   Mehmet Erenler   Mehmet Erenler 3926 Deymen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme
Reşadiye Âşık İhsan   Melih Duygulu   Melih Duygulu 4177 Dinyaba'nın Daşları
Reşadiye Fikriye Meşhur   Arif Meşhur   Nida Tüfekçi
Arif Meşhur
0877 Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
Çamlıbel - Aktepe Köyü Ayhan Çabuk   TRT Müzik Dairesi Bşk. THM Müd.   Altan Demirel 3254 Düşünün Halını Darda Kalanın
Reşadiye Yöre Ekibi
Murat Akkaya
  Muzaffer Erdem
Yücel Paşmakçı
  Nida Tüfekçi
Yücel Paşmakçı
1793
3950
Ekin Ektim Çöllere
Tokat Abbas Öz   Mehmet Erenler   Mehmet Erenler 4008 El Çek Tabip Sinem Üstünden
Zile   Zileli Ceyhunî         El Vurup Tabibe İncitme Beni
Zile Sadık Doğanay           El Vurup Yaremi İncitme - 1
Zile Sadık Doğanay           El Vurup Yaremi İncitme - 3

Zile

Sadık Doğanay

 

Ali Ekber Çiçek

 

Nida Tüfekçi

0011

El Vurup Yaremi İncitme Tabip

Reşadiye Âşık İhsan   Melih Duygulu   Melih Duygulu 4160 Elâ Gözlerini Sevdiğim Güzel
Zile Sırrı Sarısözen   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0575 Elinde Düldül Geliyor Müdür
Reşadiye - Sazak Köyü Şengül Erdoğan
Mehmet Keleş
  Hayrettin Koyuncu   İsmet Akyol 2638 Ellik Baba Gidelim
Erbaa İbrahim Karataş   TRT İzmir Radyosu THM Müdürlüğü   İbrahim Karataş 2501 Evleri Görünüyor
Tokat Eşref Tombuloğlu   Ümit Tokcan   Ümit Tokcan 1519 Evleri İki Katlı
Tokat Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0685 Evlerinin Önü Pazara Yakın
Zile Zileli Ceyhunî           Evvel Ateş Püskürürken Ağzımdan
Zile Yöre Ekibi   Arif Meşhur   Yücel Paşmakçı 2190 Ezel Bahar Geldi Haydin Gidelim
Tokat Mustafa Yolcu
Emin Diker
  Ankara Devlet Konservatuarı   İsmet Akyol 2933 Fırın Üstünde Kürek
Zile - Kervansaray Sadık Öztaşdemir   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 3002 Gam Gasavet Bugün Başa Gelindi
Niksar Hüseyin Arsal   TRT Müzik Dairesi Bşk. THM Müd.   Ali Canlı 2936 Garşı Dağın Başına
Tokat Kemal Bilsel Sarısözen   Ali Canlı   Ali Canlı 3146 Geçti Ömrüm Gine Sensiz Neyleyim
Tokat Âşık Veli Aydın   TRT Müzik Dairesi Bşk. THM Müd.   Ali Canlı 2937 Gel Benim Esme Yârim
Tokat K. Bilsel Sarısözen
Talip Aslan
  Kemal Bilsel Sarısözen   Yücel Paşmakçı 4209 Gel Ellikten Ellikten
Zile   Zileli Ceyhunî         Geri (Sahbayı Ne Müşkül Sundun)
Tokat Sadık Kesen   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 2776 Gidiyom Ağlasana
Zile   Zileli Ceyhunî         Girmezden Evvel (Dilistan-ı Aşka)
Reşadiye - Kızılcaören Ky. İsmail Çoban   Hayrettin Koyuncu   İsmet Akyol 2640 Gonaklar Yaptırdım Uzun Çarşıya
Zile Sadık Doğanay   Ali Ekber Çiçek   Yücel Paşmakçı 4018 Gönül Gel Varalım Gülşen Bağına
Zile   Zileli Ceyhunî         Göz Açıp Cihana Geldiğim Saat
Reşadiye Mihrican Bahar   Nida Tüfekçi   Nida Tüfekçi 3519 Gül Yüzlüm Gül Destem Nemden İncindin
Reşadiye Mihrican Bahar   Mihrican Bahar   Erkan Sürmen 2512 Güpürüm Güçüceksin
Zile Ali Kurt   Arif Meşhur   Arif Meşhur 1666 Güzel Seni Sevdim Anca Dünyada
Zile - Kervansaray Sadık Öztaşdemir   Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 3007 Hak Muhammet Ali Göndermiş
Reşadiye - Bereketli Osman Öztürk   Ankara Devlet Konservatuarı   İsmet Akyol 2941 Hamam Yaptım Taşına
Zile Mahmut Salan   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0585 Hatırına Düşmez Sormaz Halimden
Zile Zileli Âşık Fedai   Süleyman Yıldız     2140 Hep Senin İçin
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Nida Tüfekçi 1202 Her Sabah Her Sabah Cumbuşa Gelir
Zile Sadık Doğanay   Nida Tüfekçi   Nida Tüfekçi 1468 Her Sabah Her Sabah Gülşen İçinde
Tokat - Zile Hamdi Tüfekçi   Nida Tüfekçi   Nida Tüfekçi 1616 Hey Onbeşli Onbeşli
Zile Sadık Doğanay   TRT İstanbul Radyosu THM Müd.   Can Etili 2054 İzzetli Hürmetli Bilirim Seni
Niksar Hüseyin Arsal   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0693 Kalenin Bedenleri (Niksar'ın Fidanları)
Erbaa İbrahim Karataş   Hulki Rıza İpek   Hulki Rıza İpek 3477 Karanfilin Filfili
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0736 Karşıdan Âşık Gider
Artova Yöre Ekibi   Talip Özkan   Talip Özkan 3549 Kaşın Kara İken Ezelden Kare
Zile   Ahmet Divriklioğlu   Tekin Kireççi Ali İhsan Divriklioğlu   Kınalı Ali Türküsü
Tokat Necati Başara   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0692 Koyuna Bak Koyuna
Erbaa - Gendeksi İbrahim Karataş   İbrahim Karataş   İbrahim Karataş 0235 Madımak Uzar Gider
Artova Mustafa Tuzcu   Talip Özkan   Talip Özkan 0236 Mavi Çuha Giymiş Konakta Gezer
Erbaa İbrahim Karataş   İbrahim Karataş   İbrahim Karataş 0040 Mavi Yeleğin Oğlan
Tokat Mehmet Diker
Ahmet Çamcı
  Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0694 Minarede Taş M'Olur
Reşadiye Yöre Ekibi   TRT Müzik Dairesi Bşk. THM Müd.   Altan Demirel 3502 Müdür Bey'in Yeşil Kürkü
Almus Hüseyin Yıldız   Mehmet Özbek   Mehmet Özbek 2696 Name Nazlı Yârin Hak-i Payına
Reşadiye - Nebişıh Köyü İsmail Çoban   Hayrettin Koyuncu   İsmet Akyol 2636 Nebişıh Dedikleri
Reşadiye Mihrican Bahar   Nida Tüfekçi   Nida Tüfekçi 1639 Ocağa Koydular Yufka Sacını
Reşadiye Mihrican Bahar   TRT İstanbul Radyosu THM Müd.   Ali Canlı 1996 Oğul Yârim Yaylalardan Aş da Gel
Zile   Zileli Ceyhunî         Olur Mu (İklimi Cananın)
Erbaa Remziye Koyuncu   Erkan Sürmen   Erkan Sürmen 2209 Oy Tombulum Tombulum
Tokat Mustafa Yolcu
Emin Diker
  Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 3017 Pencereden Bakıver
Artova - Büget Köyü Yöre Ekibi   Talip Özkan   Talip Özkan 0089 Portakal Dilim Dilim
Reşadiye Abdülkadir Sarısözen   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0593 (?) Sabah Kalktım Er Gettim (Kıymet)
Tokat Yöre Ekibi   Mehmet Erenler   Mehmet Erenler 1664 Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar
Tokat - Sivas Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0791 Sabahtan Kalktım ki Ezen Sesi Var
Niksar Âşık Veli Aydın   Ankara Devlet Konservatuarı   Altan Demirel 4409 Sabahtan Uğradım Yârin Yanına
Tokat Necati Başara   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0830 Sarı Buğday Başıyım
Reşadiye Aziz Torun   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0829 Sarsı Kıranında Kır Atım Kişner
Zile Hüseyin Koç   Orhan İleri   Orhan İleri 4287 Seher Vakti Senin Ah-u Zârından
Tokat Mustafa Kurt
R. Kaygısız
  Ankara Devlet Konservatuarı   Ateş Köyoğlu 3019 Sevdakârın Ateşinden
Zile   Zileli Ceyhunî         Sevdana Tutuldum Ben Bile Bile (İçerimde)
Almus Hüseyin Yıldız   Tuncer İnan   Tuncer İnan 4339 Sigaramın Dumanı
Tokat Âşık Veli Aydın   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 0680 Suya Düştü Gülümüz
Almus Yöre Ekibi   TRT Ankara Radyosu THM Müd.   Ali Rıza Gündoğdu 3340 Şu Almus'un Dibeği
Zile   Hüseyin Cahit Öztelli         Şu Zile'nin Ortasından Yol Gider
Reşadiye Mihrican Bahar   TRT İstanbul Radyosu THM Müd.   Ali Canlı 1997 Tinyaba'nın Daşları
Reşadiye Fikriye Meşhur   Arif Meşhur   Arif Meşhur 1120 Tokat'a Gidemiyom
Tokat Ufuk Güneşen   Şinasi Özkan   Şinasi Özkan 1511 Topçam Yaylası Düz Yıldız Işılar
Erbaa İbrahim Karataş   Hulki Rıza İpek   Hulki Rıza İpek 3476 Uzun Olur Amasya'nın Selvisi
Zile Zileli Ceyhunî           Yâr ile Gönlümün Meyhanesinde
Niksar Hüseyin Arsal   Muzaffer Sarısözen   Muzaffer Sarısözen 1121 Yayla Çiçeği misin?
Tokat Kaya Önen   Tuncer İnan   Tuncer İnan 2217 Yayla da Yollarında Göç Kater Kater
Zile Ali Kurt   Arif Meşhur   Arif Meşhur 2147 Yaz Bahar Ayında Geleyim Derdim
Reşadiye Ümit Tokcan   Tuncer İnan   Tuncer İnan 3395 Yeni Çiftlik Derler (Yayladan mı Geliyon)
Niksar Hüseyin Arsal   Ankara Devlet Konservatuarı   Altan Demirel 4411 Yeni Hamamın Kurnaları
Artova - Büget Köyü İsmail Tüccar   Talip Özkan   Talip Özkan 3448 Yıldız Dağı (Tebriz Halay Havası)
Artova - Tozanlı M. Temel Göllük
Şen Ahmet
  Talip Özkan   Talip Özkan 3446 Yörü Güzel Yörü Yolundan Kalma
Reşadiye Mihrican Bahar   Yücel Paşmakçı   Yücel Paşmakçı 1206 Yumak Yumak Olmuş Saçının Teli
Reşadiye Mihrican Bahar   Ümit Tokcan   Nida Tüfekçi 1207 Yüce Dağ Başında Bir Ulu Pınar
Reşadiye Mihrican Bahar   Plâktan Yazıldı.   Yücel Paşmakçı 2151 Yürü Güzel Yürü Yolundan Galma
Zile Hamdi Bey           Zile Anadolu Şarkısı
Zile Mehmet Sayırım
Necmi Kazankaya
Mehmet Sayırım
Necmi Kazankaya
  Mehmet Sayırım
Necmi Kazankaya
    Zileliyiz Dediler Bir Kazan Batı Yediler

MUZAFFER SARISÖZEN’İN
ZİLE KAYNAKLI TÜRKÜ DERLEME ÇİZELGESİ

Ezgi Adı
(Türkü/Oyun Havası)

Kaynak Kişi

Derleme Tarihi

Derlenen Yer

Adam Garşılama

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Ağam Yâr

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Alim

Ahmet Teniz

02.07.1943

Zile

Altı Gızlar

Sadık Öztaşdemir

30.06.1943

Zile - Kervansaray

Armuttan Kayacağım

Ümmü Gülsüm Öztürk

02.07.1943

Zile

Aşam Şu Dağları

Mehmet Beker

02.07.1943

Zile - Yeniköy

Bahar Havası (Çiftçi Havası)

Halil Akbaş

30.06.1943

Zile - Saraç

Bana Cevreleme

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Başka Bir Kürt Ağırlaması

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Bir Güzel Götürdü

Ahmet Özcan

02.07.1943

Zile - Karabalçık

Bir Puse Alsam

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Bozlak (Eski Hava)

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Bozuk Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Bozuk : Sofular Bize Kızılbaş Dedi

İsmail Ersoy

30.06.1943

Zile - Bucak

Bugün Ben Bir Gözel Gördüm

Hüseyin Ergün

01.07.1943

Zile - Harap

Cilalı Kerem : Saadetli Hünkârım

Hüseyin Özcan

01.07.1943

Zile - Karabalık

Çapulamış Tekine

Ahmet Teniz

02.07.1943

Zile

Çiçek Dağı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Çorum Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Çöllo (Eski Hava)

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Çukurova (Eski Hava)

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Daş Altına

Ahmet Teniz

02.07.1943

Zile

Dersim (Eski Hava)

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Divança

Yusuf Daş

01.07.1943

Zile - Silis

Divrik Makamı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Dost Diley

Sadık Uluışık

30.06.1943

Zile - Bucak

Dostum Beni

Halil Akbaş

28.06.1943

Zile - Saraç

Dün Gece

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Düşüp de Derdime

Haydar Aydoğdu

30.06.1943

Zile – Durna Deresi

Elaman

Hüseyin Özcan

01.07.1943

Zile - Karabalık

Erzurum

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Eşrefoğlu

Bektaş Çelebi

01.07.1943

Zile - Ali Hoca

Ey İsmail

Sadık Uluışık

30.06.1943

Zile - Bucak

Gara Molla Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Garip

İsmail Ersoy

30.06.1943

Zile - Bacül

Garip

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Geçti Ömrüm
(Âşık Ömer’den)

Ahmet Bakır

01.07.1943

Zile – Bacül

Gelin Ağlaması

Sadık Öztaşdemir

30.06.1943

Zile - Kervansaray

Gelin Ağlatma : Biner Atın Eyisine

Mahmut Sağlam

02.07.1943

Zile - Silis

Gelin Bindirme

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Gelin Havası :
Deve, Deve

Mahmut Sağlam

02.07.1943

Zile - Silis

Gerek İmiş (Hüdai’den)

Bektaş Çelebi

01.07.1943

Zile – Ali Hoca

Gızlar Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

İkileme Halay

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Kalk Gidelim (Bozlak)

Gülsüm Öztürk

02.07.1943

Zile

Kars Dramı : Dilde Cevreyliyen Meylim Muhabbet

Hüseyin Özcan

01.07.1943

Zile - Karabalık

Kartal Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Kâtip Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Keik Kerem

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Keziban Gelin Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Kol Oyunu ve Yeldirmesi

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Köroğlu : Atımı Bağladım

Ahmet Bakır

01.07.1943

Zile - Bacül

Kürt Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Limon Attım

Ahmet Teniz

02.07.1943

Zile

Maşat Ova Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Necip Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Pencere Barnak Barnak

Bektaş Çiçek

01.07.1943

Zile - Karşıpınar

Samah Halay

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Sarı Durna

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Satıranç

Mustafa Kurt

02.07.1943

Zile - Çakırcalı

Semai : Bugün Ben Bir Güzel Gördüm

Hüseyin Özcan

01.07.1943

Zile - Karabalık

Simsim

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Su Karşıda

Ahmet Alkan

01.07.1943

Zile - Karşıpınar

Suvaz Ağırlaması

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Suvaz Şirazı : Bugün Bir Güzel Gördüm

Hüseyin Özcan

01.07.1943

Zile - Karabalık

Şah İsmail

Bektaş Çelebi

01.07.1943

Zile - Karşıpınar

Şah İsmail Havası

Sadık Öztaşdemir

30.06.1943

Zile - Kervansaray

Şu Gelen Göçe Benzer

Ahmet Teniz

02.07.1943

Zile

Tokat Yannaması

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Tonbul Makineli

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Üç Ayak A.Y.

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Van Ağzı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Ya Dost

Bektaş Çelebi

01.07.1943

Zile – Ali Hoca

Yahârî Makamı
(Sümmanî’den)

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile Ağcakeçili

Yeloğlu Havası

Sadık Öztaşdemir

30.06.1943

Zile - Kervansaray

Yeşil Durnam

Sadık Kesen

01.07.1943

Zile - Silis

Yozgat Halayı

Murtaza Belen

02.07.1943

Zile - Ağcakeçili

Kaynak : Muzaffer SARISÖZEN (Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları)
Armağan Coşkun ELÇİ / T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları : 1962, Ankara 1997

            KAYNAKÇA :

 1. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 1. Kitap – 303 sh., SAY Yayınları, 4. Baskı, İst./2004.

 2. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 2. Kitap – 295 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2004.

 3. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 3. Kitap – 288 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 4. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 4. Kitap – 304 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 5. TANSES, Hamdi – Halk Türküleri 5. Kitap – 304 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 6. TANSES, Hamdi – Öyküleriyle Halk Türküleri – 480 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, İst./2005.

 7. TANSES, Hamdi – Notalarıyla Karadeniz Türküleri – 240 sh., SAY Yayınları, 1. Baskı, Şubat 1997.

 8. KARATEPE, Adile - TRT THM Sanatçısı - http://www.adilekaratepe.com

 9. http://www.turkuler.com/

 10. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara - 1991, sh. 908 - 909.

 11. Muzaffer SARISÖZEN (Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları) - Armağan Coşkun ELÇİ / T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları : 1962, Ankara 1997

M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Loj. Bahçesi - Ank.

Fotoğraf : Gizem AKYUNAK - Temmuz 2006
 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR